Deklaracja dostępności

Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego serwisu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.ztz.rybnik.pl/bip/

Data publikacji serwisu internetowego: 2 listopada 2015 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2 listopada 2015 r.

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
  2. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
  3. Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
  4. Na stronach internetowych występują niejasne opisy linków.
  5. Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
  6. Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.

Oświadczenie sporządzono dnia 31 marca 2022 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Natalia Weczerek, adres poczty elektronicznej organizacja3@ztz.rybnik.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować się można także telefonicznie pod numerem 32 755 71 60

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
  • Budynek Dworca Autobusowego z siedzibą główną Zarządu Transportu Zbiorowego oraz Miejskim Punktem Sprzedaży przy ul. Budowlanych 6.

Wejście do siedziby głównej budynku jest od ul. Budowlanych, dostępne bezpośrednio z chodnika. Drzwi wyposażone są w samozamykacz.

Na parterze znajdują się biura działu przewozów oraz windykacji. Sekretariat, dyrekcja i księgowość znajdują się na pierwszym piętrze.

Budynek nie posiada windy, dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na poziomie parteru.

Do Miejskiego Punktu Sprzedaży prowadzą dwa wejścia ogólnodostępne, jedno z drzwiami wyposażonymi w samozamykacz i drugie z drzwiami automatycznymi, obydwa wejścia są z poziomu chodnika. Drzwi automatyczne oraz drzwi wyposażone w samozamykacz umożliwiają swobodny przejazd wózków.

Toalety (płatne) na zewnątrz budynku są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Z tyłu budynku, od strony stanowisk odjazdów autobusów wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej.

Nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  • Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności

Do budynku prowadzą dwa wejścia ogólnodostępne z poziomu gruntu, wyposażone w samozamykacz umożliwiające swobodny przejazd wózków.

Zarząd Transportu Zbiorowego nie posiada parkingu przed Miejskim Punktem Sprzedaży na Placu Wolności. Możliwość korzystania z okolicznych miejskich miejsc parkingowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej.

Nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.