Nabór na stanowiska

Nabór na stanowiska

Rybnik, 13 lipca 2016 r.

ZTZ D.010.61.2017

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nazwa stanowiska pracy:

REFERENT W REFERACIE WINDYKACJI

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana:

Pani Magdalena Dudek zamieszkała w Rybniku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 19 czerwca 2017 r. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej uzyskały największą liczbę punktów oraz została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Rekrutacyjną.


Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Stanisław Wengerski
Główny Specjalista

 


 

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku ogłasza nabór na stanowisko:

 

REFERENT W REFERACIE WINDYKACJI

Wymagania niezbędne (formalne):
-obywatelstwo polskie,
-wykształcenie wyższe,
-posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
-korzystanie z pełni praw publicznych,
-brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wymagania dodatkowe:
-znajomość Regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ",
-znajomość obowiązującego cennika opłat na liniach ZTZ,
-znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
-umiejętność biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel oraz znajomość środowiska Windows.

Wymagania pożądane:
-doskonała organizacja pracy,
-umiejętność analitycznego myślenia,
-komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
-dyspozycyjność,
-umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
-kreatywność,
-inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
-umiejętność pracy w zespole,
-odpowiedzialność i dokładność,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
-obsługa sytemu windykacyjnego,
-przygotowywanie dokumentów do kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i komorniczego,
-sporządzanie pism sądowych,
-przygotowanie wezwań i upomnień,
-analiza dokumentów związanych z windykacją należności.

Wymagane dokumenty i oświadczenia :
-list motywacyjny,
-CV,
-kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
-kserokopia dowodu osobistego, -oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
-oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
-oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt, a w razie zatrudnienia -- w celu realizacji obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem,
-oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu, iż informacje zawarte w ofercie stanowią informację publiczną.

Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:
-oświadczenie kandydata o znajomości "Regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ", znajomość obowiązującego cennika opłat na liniach ZTZ, znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
-oświadczenie kandydata o umiejętności biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel oraz znajomości środowiska Windows.

List motywacyjny, powinien być własnoręcznie podpisany.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Kandydat na stanowisko Referent w referacie windykacji" należy składać w sekretariacie ZTZ ul. Budowlanych 6 w Rybniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.07.2017 r.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZTZ, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu maju 2017 r., wyniósł poniżej 6%.
Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Inne informacje:
Dokumenty, które wpłyną do ZTZ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w ZTZ - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902). Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 


 

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku ogłasza nabór na stanowisko:


REFERENT W DZIALE KSIĘGOWOŚCI


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min.średnie
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, w tym budżetowej
 • umiejętność biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 • Wymagania dodatkowe:
 • posiadanie co najmniej 6 miesięcznego doświadczenia w księgowości
 • doskonała organizacja pracy
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
 • kreatywność,
 • inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność i dokładność.

 

Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku:

 • przygotowywanie dokumentów do księgowania w podziale na grupy – dekretacja dokumentów
 • analiza i podział dochodów budżetowych w oparciu o dokumenty źródłowe
 • wprowadzanie dokumentów finansowych do systemu
 • wystawianie faktur VAT
 • właściwe kompletowanie i archiwizacja dokumentacji księgowej
 • analiza dokumentów związanych z windykacją należności
 • Wymagane dokumenty i oświadczenia :
 • list motywacyjny i życiorys,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • zaświadczenie lub oświadczenie kandydata o posiadaniu co najmniej 6 miesięcznego doświadczenia zawodowego w pracy biurowej,
 • oświadczenia kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji
 • w BIP danych osobowych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Aplikację w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem kandydat na stanowisko „Referent w dziale księgowości”  należy składać w sekretariacie ZTZ ul. Budowlanych 6 w Rybniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2008r.
Inne informacje:
Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Transportu Zbiorowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń ZTZ
- zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. Nr 142,
poz. 1593 z późniejszymi zmianami). Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne
oraz informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku ogłasza nabór na stanowisko:

 

REFERENT W DZIALE PRZEWOZÓW


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość przepisów z zakresów Ustawy o transporcie drogowym,
 • umiejętność biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 • Wymagania dodatkowe:
 • Umiejętność działania i podejmowania decyzji w stresie i pod presją czasu,
 • doskonała organizacja pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
 • kreatywność,
 • inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność i dokładność.

 

Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku:

 • obsługa systemu e-bilet,
 • prowadzenie analiz potoków pasażerskich,
 • prowadzenie analiz realizacji rozkładu jazdy,
 • projektowanie i modernizacja linii autobusowych,
 • przyjmowanie skarg i wniosków,
 • udzielenie informacji pasażerom,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • oświadczenia kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji
 • w BIP danych osobowych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Aplikację w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem kandydat na stanowisko „Referent w dziale przewozów” należy składać w sekretariacie ZTZ ul. Budowlanych 6 w Rybniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2008r.
Inne informacje:
Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Transportu Zbiorowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń ZTZ
- zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. Nr 142,
poz. 1593 z późniejszymi zmianami). Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne
oraz informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku ogłasza nabór „na zastępstwo” na  stanowisko:

 

REFERENT W REFERACIE WINDYKACJI


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min.średnie
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
 • umiejętność biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 • Wymagania dodatkowe:
 • doskonała organizacja pracy
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
 • kreatywność,
 • inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole,

 

odpowiedzialność i dokładność.

 • Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku:
 • przygotowywanie dokumentów do kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i komorniczego,
 • sporządzanie wniosków sądowych,
 • przygotowanie wezwań i upomnień,
 • analiza dokumentów związanych z windykacją należności
 • Wymagane dokumenty i oświadczenia :
 • list motywacyjny i życiorys,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • oświadczenia kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji
 • w BIP danych osobowych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Aplikację w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem kandydat na zastępstwo na stanowisko „Referent w referacie windykacji” należy składać w sekretariacie ZTZ ul. Budowlanych 6 w Rybniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2008r.
Inne informacje:
Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Transportu Zbiorowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń ZTZ
- zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. Nr 142,
poz. 1593 z późniejszymi zmianami). Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne
oraz informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Nabór na stanowiska 2009

Ogłoszenie o naborze REFERENT W REFERACIE WINDYKACJI.

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku ogłasza nabór na  stanowisko:


REFERENT W REFERACIE WINDYKACJI

 

Wymagania niezbędne:

-wykształcenie wyższe,
-znajomość  “regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ”,
-znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
-umiejętność biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel,
-posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
-brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
-posiadanie nieposzlakowanej opinii.


Wymagania dodatkowe:

-doskonała organizacja pracy,
-umiejętność analitycznego myślenia,
-komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
-dyspozycyjność,
-umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
-kreatywność,
-inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
-umiejętność pracy w zespole,
-odpowiedzialność i dokładność.


Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku:

-przygotowywanie dokumentów do kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i komorniczego,
-sporządzanie wniosków sądowych,
-przygotowanie wezwań i upomnień,
-analiza dokumentów związanych z windykacją należności.


Wymagane dokumenty i oświadczenia :

-list motywacyjny i życiorys,
-kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
-kserokopia dowodu osobistego,
-oświadczenia kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
-oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
-oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Aplikację w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem kandydat na stanowisko „Referent w referacie windykacji” należy składać w sekretariacie ZTZ ul. Budowlanych 6 w Rybniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.12.2009 r.
Inne informacje:
Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Transportu Zbiorowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń ZTZ - zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Nabór na stanowiska 2010

Ogłoszenie o naborze Referent w dziale przewozów.

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku ogłasza nabór na stanowisko:

REFERENT W DZIALE PRZEWOZÓW

 

Wymagania niezbędne:
-wykształcenie wyższe,
-znajomość przepisów z zakresów Ustawy o transporcie drogowym,
-umiejętność biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel,
-posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
-brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
-posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wymagania dodatkowe:
-umiejętność działania i podejmowania decyzji w stresie i pod presją czasu,
-doskonała organizacja pracy,
-umiejętność analitycznego myślenia,
-komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
-dyspozycyjność,
-umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
-kreatywność,
-inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
-umiejętność pracy w zespole,
-odpowiedzialność i dokładność.

Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku:
-obsługa systemu e-bilet,
-prowadzenie analiz potoków pasażerskich,
-prowadzenie analiz realizacji rozkładu jazdy,
-projektowanie i modernizacja linii autobusowych,
-przyjmowanie skarg i wniosków,
-udzielenie informacji pasażerom,
-kontrola biletów i nakładanie opłat dodatkowych pasażerom naruszającym Taryfę,

Wymagane dokumenty i oświadczenia :
-list motywacyjny i życiorys,
-kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
-kserokopia dowodu osobistego,
-oświadczenia kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
-oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
-oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Aplikację w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem kandydat na stanowisko „Referent w dziale przewozów” należy składać w sekretariacie ZTZ ul. Budowlanych 6 w Rybniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.05.2010 r.

Inne informacje:
Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Transportu Zbiorowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń ZTZ - zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

REWIZOR

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku ogłasza nabór na dwa stanowiska:

REWIZOR


Wymagania niezbędne:

-wykształcenie średnie
-znajomość przepisów: ustawy prawo przewozowe w zakresie przewozu osób, ustawy o ochronie danych osobowych, -ustawy o samorządzie gminnym,
-posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
-posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wymagania dodatkowe:

-umiejętność działania i podejmowania decyzji w stresie i pod presją czasu,
-doskonała organizacja pracy,
-komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
-dyspozycyjność,
-umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
-kreatywność,
-umiejętność pracy w zespole,
-odpowiedzialność i dokładność.

Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku:

-przeprowadzanie kontroli w autobusach wykonujących komunikację na zlecenie ZTZ,
-sporządzanie raportów na stwierdzone nieprawidłowości,
-nakładanie opłat dodatkowych na pasażerów naruszających regulamin przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej,
-kontrola sprawności działania systemu e-bilet,
-kontrola oznakowania autobusów,
-kontrola stanu infrastruktury przystankowej,
-udzielenie informacji pasażerom,
-praca  w   systemie  zmianowym  w  zależności od potrzeb możliwa również w soboty i niedziele.

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

-list motywacyjny i życiorys,
-kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
-kserokopia dowodu osobistego,
-oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
-oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.


Termin i miejsce składania dokumentów:

Aplikację w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem kandydat na stanowisko „Rewizor” należy składać w sekretariacie ZTZ ul. Budowlanych 6 w Rybniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.05.2010 r.

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Transportu Zbiorowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń ZTZ - zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

REWIZOR - nabór II

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku ogłasza nabór na stanowisko;

REWIZOR


Wymagania niezbędne:

-wykształcenie średnie
-znajomość przepisów: ustawy prawo przewozowe w zakresie przewozu osób, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o samorządzie gminnym,
-posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
-posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wymagania dodatkowe:

-umiejętność działania i podejmowania decyzji w stresie i pod presją czasu,
-doskonała organizacja pracy,
-komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
-dyspozycyjność,
-umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
-kreatywność,
-umiejętność pracy w zespole,
-odpowiedzialność i dokładność.

Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku:

-przeprowadzanie kontroli w autobusach wykonujących komunikację na zlecenie ZTZ,
-sporządzanie raportów na stwierdzone nieprawidłowości,
-nakładanie opłat dodatkowych na pasażerów naruszających regulamin przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej,
-kontrola sprawności działania systemu e-bilet,
-kontrola oznakowania autobusów,
-kontrola stanu infrastruktury przystankowej,
-udzielenie informacji pasażerom,
-praca  w   systemie  zmianowym  w  zależności od potrzeb możliwa również w soboty i niedziele.

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

-list motywacyjny i życiorys,
-kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
-kserokopia dowodu osobistego,
-oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
-oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
-oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.


Termin i miejsce składania dokumentów:

Aplikację w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem kandydat na stanowisko „Rewizor” należy składać w sekretariacie ZTZ ul. Budowlanych 6 w Rybniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2010 r.

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Transportu Zbiorowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń ZTZ - zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Nabór na stanowiska 2012

REFERENT W REFERACIE WINDYKACJI

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku ogłasza nabór na  stanowisko:
REFERENT W REFERACIE WINDYKACJI

Wymagania niezbędne:

-wykształcenie minimum wyższe,
-znajomość  “regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ”,
-znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
-umiejętność biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel,
-posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
-brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
-posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wymagania dodatkowe:

-doskonała organizacja pracy,
-umiejętność analitycznego myślenia,
-komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
-dyspozycyjność,
-umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
-kreatywność,
-inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
-umiejętność pracy w zespole,
-odpowiedzialność i dokładność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
-przygotowywanie dokumentów do kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i komorniczego,
-sporządzanie wniosków sądowych,
-przygotowanie wezwań i upomnień,
-analiza dokumentów związanych z windykacją należności.
-udzielanie informacji oraz obsługa klientów z zakresu działania ZTZ.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia :
-list motywacyjny i życiorys,
-kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
-kserokopia dowodu osobistego,
-oświadczenia kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
-oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
-oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Aplikację w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem kandydat na stanowisko „Referent w referacie windykacji” należy składać w sekretariacie ZTZ ul. Budowlanych 6 w Rybniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.03.2012 r.

Inne informacje:
Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Transportu Zbiorowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń ZTZ - zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Nabór na stanowiska 2015

Rewizor

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku ogłasza nabór na stanowisko:

REWIZOR

Wymagania niezbędne:
-wykształcenie średnie,
-znajomość Regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku,
-znajomość cennika opłat i zasad posługiwania się Rybnicką Elektroniczną Kartą Miejską tzw. „e-Kartą”,
-znajomość przepisów: ustawy prawo przewozowe w zakresie przewozu osób, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o samorządzie gminnym,
-posiadanie sprawności fizycznej i stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
-posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wymagania dodatkowe:
-umiejętność działania i podejmowania decyzji w stresie i pod presją czasu,
-silna motywacja do pracy i nastawienie na efekty w działaniu.
-doskonała organizacja pracy,
-komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
-dyspozycyjność,
-umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
-kreatywność,
-umiejętność pracy w zespole,
-odpowiedzialność i dokładność,
-nastawienie na zdobywanie umiejętności z zakresu posługiwania się urządzeniami do sprawdzania ważności opłat,
-dodatkowym atutem będzie znajomość technik interwencyjnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
-przeprowadzanie kontroli w autobusach wykonujących komunikację na zlecenie ZTZ zgodnie z przekazanymi zasadami,
-sporządzanie raportów na stwierdzone nieprawidłowości,
-nakładanie opłat dodatkowych na pasażerów naruszających regulamin przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej,
-kontrola sprawności działania systemu poboru opłat,
-kontrola oznakowania autobusów,
-kontrola stanu infrastruktury przystankowej,
-udzielenie informacji pasażerom,
-praca w systemie zmianowym w zależności od potrzeb możliwa również w soboty i niedziele.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
-CV,
-kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
-kserokopia dowodu osobistego,
-oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
-oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
-oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Aplikację w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: "Kandydat na stanowisko Rewizor”, należy składać w sekretariacie ZTZ ul. Budowlanych 6 w Rybniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1.4.2015 r.

Inne informacje:
Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Transportu Zbiorowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń ZTZ - zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Nazwa stanowiska pracy Rewizor.

 

W wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu.Imię i Nazwisko             Miejsce zamieszkania

1.Ralf Sobik                     Rybnik
 
 
 

Nazwa stanowiska pracy : Rewizor.

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy został wybrany:

Ralf Sobik zamieszkały w Rybniku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Przedłożone przez kandydata dokumenty aplikacyjne spełniały wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Kandydat do pracy zaliczył rozmowę kwalifikacyjną uzyskując 68 punktów na 90 możliwych do zdobycia.

Rybnik, dnia 13.IV.2015 r.
Dyrektor ZTZ
Kazimierz Berger

Referent w Dziale przewozów.

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku
ogłasza nabór na stanowisko:
REFERENT W DZIALE PRZEWOZÓW


Wymagania niezbędne:

-wykształcenie wyższe techniczne,
-znajomość przepisów z zakresów Ustawy o transporcie drogowym,
-umiejętność biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel,
-posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
-brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
-posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wymagania dodatkowe:

-umiejętność działania i podejmowania decyzji w stresie i pod presją czasu,
-doskonała organizacja pracy,
-umiejętność analitycznego myślenia,
-komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
-dyspozycyjność,
-umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
-kreatywność,
-inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
-umiejętność pracy w zespole,
-odpowiedzialność i dokładność.
-nastawienie na zdobywanie umiejętności z zakresu zarządzania, organizacji, nowoczesnych technologii i informatycznego wspomagania w transporcie zbiorowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

-obsługa systemu e-bilet,
-prowadzenie analiz potoków pasażerskich,
-prowadzenie analiz realizacji rozkładu jazdy,
-przyjmowanie skarg i wniosków,
-udzielenie informacji pasażerom.

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

-list motywacyjny i życiorys,
-kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
-kserokopia dowodu osobistego,
-oświadczenia kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
-oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
-oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Aplikację w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Kandydat na stanowisko Referenta w dziale przewozów" należy składać w Sekretariacie ZTZ ul. Budowlanych 6 w Rybniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.8.2015 r.

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Transportu Zbiorowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń ZTZ - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 poz. 1202 ze zmianami).
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz, informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.

1.Magdalena Kowol            Racibórz
2.Joanna Zimoń                  Rybnik

 

Informacja o wynikach naboru

Nazwa stanowiska pracy : Referent w Dziale Przewozów

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana Pani Magdalena Kowol zamieszkała w Raciborzu

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Przedłożone przez kandydatkę dokumenty aplikacyjne spełniały wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Kandydatka do pracy zaliczyła rozmowę kwalifikacyjną uzyskując 86 pkt na 100 możliwych do zdobycia.

 

 Rybnik, dnia 1 września 2015 r.

Dyrektor ZTZ
Kazimierz Berger

Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania w 2011 r.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

1. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku, ul. Budowlanych 6, 44-200 Rybnik.

2. Przewidywany tryb zamówienia publicznego:

Przetarg nieograniczony

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na linii autobusowej komunikacji miejskiej, organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

listopad 2011

 5. Podstawa prawna:

Art. 23  ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. Nr 5/2011,  poz. 13).

Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania w 2012 r.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

1. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku, ul. Budowlanych 6, 44-200 Rybnik.

2. Przewidywany tryb zamówienia publicznego:

Przetarg nieograniczony

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na linii autobusowej komunikacji miejskiej, organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

styczeń 2012

5. Podstawa prawna:

Art. 23  ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. Nr 5/2011,  poz. 13).

Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania w 2013 r.

1. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku, ul. Budowlanych 6, 44-200 Rybnik.

2. Przewidywany tryb zamówienia publicznego:

Przetarg nieograniczony

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na linii autobusowej komunikacji miejskiej, organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

styczeń 2013

5. Podstawa prawna:

Art. 23  ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. Nr 5/2011,  poz. 13).

Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania w 2014 r.

1. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku, ul. Budowlanych 6, 44-200 Rybnik.

2. Przewidywany tryb zamówienia publicznego:

Przetarg nieograniczony

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na linii autobusowej komunikacji miejskiej, organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

styczeń 2014

5. Podstawa prawna:

Art. 23  ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. Nr 5/2011,  poz. 13).

Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania w 2015 r.

Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania w 2016 r.

1. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku, ul. Budowlanych 6, 44-200 Rybnik.

2. Przewidywany tryb zamówienia publicznego:

Przetarg nieograniczony

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na linii autobusowej komunikacji miejskiej, organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

luty 2016 r.

5. Podstawa prawna:

Art. 23  ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. Nr 5/2011,  poz. 13).

Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania w 2017 r.

Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania w 2017 r.

1. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku, ul. Budowlanych 6, 44-200 Rybnik.

2. Przewidywany tryb zamówienia publicznego:

Przetarg nieograniczony

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na linii autobusowej komunikacji miejskiej, organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

styczeń 2017 r.

5. Podstawa prawna:

Art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. Nr 5/2011, poz. 13).

Wzór identyfikatora osoby upoważnionej do dokonywania kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu na liniach organizowanych przez Zarząd transportu Zbiorowego w Rybniku.

Wzór identyfikatora osoby upoważnionej do dokonywania kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu na liniach organizowanych przez Zarząd transportu Zbiorowego w Rybniku.

wzorid2011

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZTZ ZWR 01/2015

NUMER SPRAWY: ZTZ ZWR 01/2015

Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz

Brak plików

Kontrole

Protokół kontroli GIODO Systemu Karty Miejskiej

ZTZ PN 01/2013 Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym.

ZTZ PN 01/2013 Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym.

Ogłoszenie o przetargu.

NUMER SPRAWY: ZTZ PN 01/2013

ZTZ PN 01/2010 Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym.

ZTZ PN 02/2010 Dostawa bezstykowych kart elektronicznych na potrzeby Systemu Karty Miejskiej Miasta Rybnik.

ZTZ PN 02/2010 Dostawa bezstykowych kart elektronicznych na potrzeby Systemu Karty Miejskiej Miasta Rybnik.

 

Ogłoszenie o przetargu.

NUMER SPRAWY: ZTZ PN 02/2010

Sprzedaż autobusu

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

Autobusu AUTOSAN A0909L04S- Tramp

1.Nazwa sprzedającego:
Urząd Miasta Rybnika- Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku, 44-200 Rybniku, ul. Budowlanych 6

2.Termin sprzedaży:
Przetarg odbędzie się w dniu 16.11.2010 r. o godzinie 10:00.

3.Miejsce przetargu:
Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku, 44-200 Rybniku, ul. Budowlanych 6- pokój 3.

4.Autobus można oglądać w dniach od:
02.11. do 15.11. w godzinach od 9:00 do 12:00 na terenie bazy PST Transgór S.A przy ulicy Brzezińskiej – ze względu na aktualną eksploatacje pojazdu prosimy o wcześniejsze umówienie oględzin pod numerem telefonu 32 4238806 lub 600835487.

5.Przedmiot sprzedaży:
Marka i model: AUTOSAN A0909L04S- Tramp
Rodzaj pojazdu: autobusu
Rok produkcji: 2005 r.
Data pierwszej rejestracji: 16.03.2006 r.
Stan licznika kilometrów: 90000
Pojemność silnika, moc: 4116 CCM 128 kW
Masa własna: 8125
Ilość miejsc: 42
Badanie techniczne: ważne do 07.03.2011 r.
Siedzenia zabudowane z wymogami do przewozu dzieci, wyposażone w pasy bezpieczeństwa zabudowane, oznakowanie wyróżniające autobus szkolny.

6.Cena wywoławcza:
91.200,00 –zł (słownie: Dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych), minimalna wysokość postąpienia- 1000 zł.

7.Wadium w wysokości:
9.120,00 –zł, należy wpłacić na konto sprzedającego Kredyt Bank S.A. I O/Rybnik 06 1500 1214 1212 1005 3016 0000 a dowód wpłaty dostarczyć do siedziby sprzedającego do dnia 15.11.2010 roku do godziny 14:00.

8.Zasady przetargu:
-warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, o którym mowa w pkt 7, oraz zweryfikowanie jego wniesienia przez sprzedającego,
-wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu postępowania,
-wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej lub gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, uchylił się od zawarcia umowy,
-po otwarciu przetargu, prowadzący przetarg podaje do publicznej wiadomości: przedmiot przetargu, cenę wywoławczą, termin uiszczenia ceny nabycia, ewentualne zmiany oraz nazwy lub imiona oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do przetargu,
-stawienie się jednego uczestnika postępowania wystarczy do przeprowadzenia przetargu,
-przetarg rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej,
-po ustaniu postąpień prowadzący przetarg po trzecim zgłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę,
-z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu,
-nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia do dnia 20.11.2010 r. do godz. 10:00,
-wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.


                                             Rybnik, dnia 02.11.2010 r.

Dyrektor
Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku
Kazimierz Berger

Brak plików

ZTZ PN 03/2010 Utrzymanie w czystości i obsługa eksploatacyjna pomieszczeń Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku.

ZTZ PN 01/2009 Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu monitoringu alalrmowego

ZTZ PN 02/2009 Utrzymanie w czystości i obsługa eksploatacyjna pomieszczeń Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zmiennych znaków informacyjnych na przystanki autobusowe.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .

ZTZ PN 01/08

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zmiennych znaków informacyjnych na przystanki autobusowe.


Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku informuje o wynikach postępowania przetargowego dla przetargu jw.
Komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 29.01.2008 r. wybrała ofertę nr 1:


R&G PLUS Sp. z o.o.
39-300 Mielec ul. Traugutta 7


W postępowaniu zastosowano jedno kryterium – cena, a sposób przyznawania punktów opisano wzorem w SIWZ i przy jego zastosowaniu dokonano porównania cen ofertowych, a następnie przemnożono przez ilość członków komisji.

Numer oferty  1
Nazwa oraz adres wykonawcy:
R&G PLUS Sp. z o.o. 39-300 Mielec ul. Traugutta 7
Cena (brutto)
166.774,00 -zł
Liczba punktów:
300

Brak plików

Przetarg nieograniczony: Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym.

Informacja o wyborzez najkorzystaniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym.

Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku informuje o wynikach postępowania przetargowego dla przetargu jw.

W postępowaniu zastosowano jedno kryterium – cena, a sposób przyznawania punktów opisano wzorem w SIWZ i przy jego zastosowaniu dokonano porównania cen ofertowych, a następnie przemnożono przez ilość członków komisji.

Komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 13.08.2008r. wybrała:

Zadanie I

oferta nr 4 PST Transgór S.A.Ul. Jankowicka 944-200 Rybnik Nr oferty: 4Nazwa oraz adres wykonawcy:PST Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-200 Rybnik

Cena (brutto)1155000,00 zł

Liczba punktów:300,00

Zadanie nr II

oferta nr 8 PST Transgór S.A.Ul. Jankowicka 944-200 Rybnik Nr oferty: 8Nazwa oraz adres wykonawcy:PST Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-200 Rybnik

Cena (brutto)2358800,00 zł

Liczba punktów:300,00

Nr oferty: 9

Nazwa oraz adres wykonawcy:Konsorcjum Transport-Spedycja-Usługi Jerzy Jaroszek ul. Lotników 20B/4, 44-196 Knurów, P.P.U.H. Kłosok Andrzej Kłosok ul. Gajowa 62 44-200 Żory

Cena (brutto)2405050,00 zł

Liczba punktów:294,00

Zadanie nr III

oferta nr 11 P.P.U.H. Kłosok Andrzej KłosokUl. Gajowa 6244-240 Żory Nr oferty: 6Nazwa oraz adres wykonawcy:PST Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-200 Rybnik

Cena (brutto)7094200,00

Liczba punktów:261,00

Nr oferty: 11

Nazwa oraz adres wykonawcy:P.P.U.H. Kłosok Andrzej Kłosok ul. Gajowa 62 44-240 Żory

Cena (brutto)6146200,00 zł

Liczba punktów:300,00

Nr oferty: 14

Nazwa oraz adres wykonawcy:P.K.S. w Rybniku ul. Jankowicka 7 44-200 Rybnik

Cena (brutto)7252200,00 zł

Liczba punktów:255,00

Zadanie nr IV

oferta nr 11 PST Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-200 Rybnik Nr oferty: 7Nazwa oraz adres wykonawcy:PST Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-200 Rybnik

Cena (brutto)4183920,00

Liczba punktów:300,00

Nr oferty: 10

Nazwa oraz adres wykonawcy:Konsorcjum Transport-Spedycja-Usługi Jerzy Jaroszek ul. Lotników 20B/4 44-196 Knurów P.P.U.H. Kłosok Andrzej Kłosok ul. Gajowa 62 44-240 Żory

Cena (brutto)5967000,00 zł

Liczba punktów:210,00

Zadanie nr V

oferta nr 5 PST Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-200 Rybnik Nr oferty: 5Nazwa oraz adres wykonawcy:PST Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-200 Rybnik

Cena (brutto)422000,00

Liczba punktów:300,00

Nr oferty: 12

Nazwa oraz adres wykonawcy:MARKAR Karolina Grudka ul. Kraszewskiego 4a/6 44-200 Rybnik

Cena (brutto)555000,00 zł

Liczba punktów:228,00

Zadanie nr VI

oferta nr 3 Malerczyk Eugeniuszul. Jaskółcza 544-200 Rybnik

Nr oferty: 2

Nazwa oraz adres wykonawcy:Przewóz Osób Ryszard Kuśmirek os. Pawlikowskiego 12E/8 44-240 Żory

Cena (brutto)325000,00

Liczba punktów:216,00

Nr oferty: 1

Nazwa oraz adres wykonawcy:Przewóz Osób Mariusz Kuśmirek os. Księcia Władysława 8C/12 44-240 Żory

Cena (brutto)262600,00 zł

Liczba punktów:267,00

Nr oferty: 3

Nazwa oraz adres wykonawcy:Malerczyk Eugeniusz ul. Jaskółcza 56 44-200 Rybnik

Cena (brutto)234000,00 zł

Liczba punktów:300,00

Nr oferty: 11

Nazwa oraz adres wykonawcy:P.P.U.H. Kłosok Andrzej Kłosok ul. Gajowa 62 44-240 Żory

Cena (brutto)275600,00 zł

Liczba punktów:255,00

Nr oferty: 13

Nazwa oraz adres wykonawcy:Usługi Przewozowe Piotr Dybała ul. Raciborska 99a 44-210 Rybnik

Cena (brutto)247000,00 zł

Liczba punktów:285,00

Zadanie nr VII

oferta nr 13 Usługi Przewozowe Piotr Dybała ul. Raciborska 99a 44-210 Rybnik

Nr oferty: 1

Nazwa oraz adres wykonawcy:Przewóz Osób Mariusz Kuśmirek os. Księcia Władysława 8C/12 44-240 Żory

Cena (brutto)417600,00 zł

Liczba punktów:237,00

Nr oferty: 13

Nazwa oraz adres wykonawcy:

Usługi Przewozowe Piotr Dybała ul. Raciborska 99a 44-210 Rybnik

Cena (brutto)330600,00 zł

Liczba punktów:300,00

Brak plików

Utrzymanie w czystości pomieszczeń Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na usługi

 

(SIWZ)


dla

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8)Utrzymanie w czystości pomieszczeń
Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku.

Styczeń

iuopopkpo

Brak plików

Dostawa bezstykowych kart elektronicznych na potrzeby systemu karty miejskiej Miasta Rybnik

Ogłoszenie o przetargu.

NUMER SPRAWY : ZTZ PDZ PN 1/2007

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZTZ PDZ PN 377/1/2007


dot: przetargu nieograniczonego na:

Dostawa bezstykowych kart elektronicznych na potrzeby Systemu Karty

Miejskiej Miasta Rybnik.

Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku informuje o wynikach

postępowania przetargowego dla przetargu j.w.
Komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 13.04.2007 r. wybrała ofertę

Nr 2 firmy :

ASEC Spółka Akcyjna

31-513 Kraków

ul. Olszańska 5za cenę oferty brutto: 200 934 zł

Brak plików

Dostawa bezstykowych kart elektronicznych na potrzeby systemu karty miejskiej Miasta Rybnik - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

DOSTAWA BEZSTYKOWYCH KART ELEKTRONICZNYCH NA POTRZEBY SYTEMU KARTY MIEJSKIEJ MIASTA RYBNIK

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

NUMER SPRAWY : ZTZ PDZ PN 1/2007

Obsługa linii komunikacji miejskiej w tym przewozów szkolnych na potrzeby Gimnazjum nr 4 w Rybniku.

Przetarg na obsługę linii komunikacji miejskiej w tym przewozów szkolnych na
potrzeby Gimnazjum nr 4 w Rybniku.Ogłoszenie o przetargu.

NUMER SPRAWY : ZTZ PDZ PN 2/07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZTZ PN 02/889/07

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.:postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

obsługę linii komunikacji miejskiej w tym przewozów szkolnych na potrzeby Gimnazjum nr 4 w

Rybniku.


Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku informuje o wynikach postępowania przetargowego dla

przetargu jw.
Komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 05.10.2007 r. wybrała ofertę nr 2 konsorcjum:

 

Transport – Spedycja- Usługi Jerzy Jaroszek

ul. Lotników 20 B/4, 44-196 Knurów

P.P.U.H. KŁOSOK Andrzej Kłosok

ul. Gajowa 62 44-240 Żory

W postępowaniu zastosowano jedno kryterium – cena, a sposób przyznawania punktów opisano wzorem w

SIWZ i przy jego zastosowaniu dokonano porównania cen ofertowych, a następnie przemnożono przez

ilość członków komisji.


Numer oferty: 1

Nazwa oraz adres wykonawcy:

PST Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-200 Rybnik

Cena (brutto)

987.660,00 -zł

Liczba punktów:

296,04


Numer oferty: 2

Nazwa oraz adres wykonawcy:

Transport – Spedycja- Usługi Jerzy Jaroszek

ul. Lotników 20 B/4, 44-196 Knurów

P.P.U.H. KŁOSOK Andrzej Kłosok

ul. Gajowa 62 44-240 Żory


Cena (brutto)

974.640,00 -zł

Liczba punktów: 300

Brak plików

Obsługa linii komunikacji miejskiej w tym przewozów szkolnych na potrzeby Gimnazjum nr 4 w Rybniku - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Obsługa linii komunikacji miejskiej w tym przewozów szkolnych na potrzeby Gimnazjum nr 4 w Rybniku.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na liniach autobusowych organizowanych przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Dostawa oleju opałowego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na liniach autobusowych organizowanych przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Utrzymanie w czystości i obsługa eksploatacyjna pomieszczeń Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.