Nabór na stanowiska

NABÓR NA STANOWISKO W DZIALE KSIĘGOWOŚCI I FINANSÓW

Rybnik, 11 grudnia 2017 r.

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku ogłasza:

NABÓR NA STANOWISKO W DZIALE KSIĘGOWOŚCI I FINANSÓW

Wymagania niezbędne (formalne):

-obywatelstwo polskie,

-udokumentowane (kserokopią dyplomu) wykształcenie wyższe:

-ekonomiczne o kierunku rachunkowość i finanse, lub

-wykształcenie wyższe o dowolnym kierunku i udokumentowane studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów

-posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

-korzystanie z pełni praw publicznych,

-brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 

Wymagania dodatkowe:

-znajomość przepisów ustawy: o finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej), o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej i finansowej, prawo zamówień publicznych,

-znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,

-znajomość Regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ,

-znajomość obowiązującego cennika opłat na liniach ZTZ,

-umiejętność biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel oraz znajomość środowiska Windows.

 

Wymagania pożądane:

-doskonała organizacja pracy,

-umiejętność analitycznego myślenia,

-komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,

-dyspozycyjność,

-umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,

-kreatywność,

-inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

-umiejętność pracy w zespole,

-odpowiedzialność i dokładność,

-gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

-praca w budynku ZTZ przy ul. Budowlanych 6,

-praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

-obsługa klienta.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- ewidencja księgowa zdarzeń gospodarczych

 1. a) dekretacja dokumentów,
 2. b) księgowanie dokumentów,

-wystawianie dokumentów sprzedaży,

-rozdzielanie wyciągów bankowych i raportów kasowych na poszczególne tytuły,

-współpraca z działem windykacji

-sporządzanie bieżących uzgodnień pomiędzy działami księgowości i windykacji,

-pomoc w sporządzaniu sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych

-przygotowywanie niezbędnych informacji do sporządzenia pozostałych sprawozdań budżetowych w zakresie wynikającym z przepisów o sprawozdawczości budżetowej oraz w zakresie operacji finansowych,

-sporządzanie niezbędnych zestawień,

-prowadzenie postępowań i dokumentacji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

-list motywacyjny,

-CV,

-kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

-kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,

-kserokopia dowodu osobistego,

-oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

-oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,

-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt, a w razie zatrudnienia - w celu realizacji obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem,

-oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu, iż informacje zawarte w ofercie stanowią informację publiczną.

 

Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

-oświadczenie kandydata o znajomości Ustaw: o finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej), o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej i finansowej, prawo zamówień publicznych,

-oświadczenie kandydata o znajomości "Regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ", znajomość obowiązującego cennika opłat na liniach ZTZ, znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,

-oświadczenie kandydata o umiejętności biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel oraz znajomości środowiska Windows.

 

 

List motywacyjny, powinien być własnoręcznie podpisany.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Kandydat na stanowisko Referent w dziale księgowości i finansów." należy składać w sekretariacie ZTZ ul. Budowlanych 6 w Rybniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12.2017 r.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZTZ, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu listopadzie 2017 r., wyniósł poniżej 6%.

Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do ZTZ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w ZTZ - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902). Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NABÓR NA STANOWISKO W DZIALE ORGANIZACJI PRZEWOZÓW

Rybnik, 11 grudnia 2017 r.

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku ogłasza:

NABÓR NA STANOWISKO W DZIALE ORGANIZACJI PRZEWOZÓW

Wymagania niezbędne (formalne):

-obywatelstwo polskie,

-udokumentowane (kserokopią dyplomu) wykształcenie wyższe, zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera, magistra lub magistra inżyniera,

-posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

-korzystanie z pełni praw publicznych,

-brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 

Wymagania dodatkowe:

-znajomość przepisów Ustaw: o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o publicznym transporcie zbiorowym,

-znajomość Regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ,

-znajomość obowiązującego cennika opłat na liniach ZTZ,

-znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,

-umiejętność biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel oraz znajomość środowiska Windows.

 

Wymagania pożądane:

-doskonała organizacja pracy,

-umiejętność analitycznego myślenia,

-komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,

-dyspozycyjność,

-umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,

-kreatywność,

-inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

-umiejętność pracy w zespole,

-odpowiedzialność i dokładność,

-gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

-praca w budynku ZTZ przy ul. Budowlanych 6,

-praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

-praca w terenie,

-obsługa klienta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

-obsługa systemów: elektronicznej karty miejskiej, systemu informacji przystankowej oraz innych funkcjonujących w ZTZ,

-opracowywanie, wdrażanie i przygotowanie do publikacji rozkładów jazdy linii transportu zbiorowego,

-rozpoznawanie potrzeb przewozowych, analiza wniosków dotyczących transportu zbiorowego i prowadzenie korespondencji w tym zakresie,

-nadzór na infrastrukturą przystankową, oraz informacją pasażerską, doraźne wykonywanie zmian informacji pasażerskiej na przystankach,

-prowadzenie kontroli funkcjonowania komunikacji wykonywanej na zlecenie ZTZ, oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej,

-udzielanie informacji z zakresu Regulaminu przewozu osób bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ, rozkładów jazdy, czasowych utrudnień w funkcjonowaniu transportu zbiorowego, oraz innych dotyczących działalności ZTZ

-przeprowadzanie doraźnych kontroli prawidłowości należnych opłat za przejazdy w autobusach wykonujących komunikację na zlecenie ZTZ, oraz nakładanie opłat dodatkowych na pasażerów naruszających regulamin przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

-list motywacyjny,

-CV,

-kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

-kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,

-kserokopia dowodu osobistego,

-oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

-oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,

-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt, a w razie zatrudnienia - w celu realizacji obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem,

-oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu, iż informacje zawarte w ofercie stanowią informację publiczną.

 

Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

-oświadczenie kandydata o znajomości Ustaw: o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o publicznym transporcie zbiorowym,

-oświadczenie kandydata o znajomości "Regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ", znajomość obowiązującego cennika opłat na liniach ZTZ, znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,

-oświadczenie kandydata o umiejętności biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel oraz znajomości środowiska Windows.

 

 

 

 

List motywacyjny, powinien być własnoręcznie podpisany.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Kandydat na stanowisko Referent w dziale organizacji przewozów." należy składać w sekretariacie ZTZ ul. Budowlanych 6 w Rybniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12.2017 r.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZTZ, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu listopadzie 2017 r., wyniósł poniżej 6%.

Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do ZTZ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w ZTZ - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902). Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

 

 

 

 

 

 

NABÓR 2 NA STANOWISKO W DZIALE KSIĘGOWOŚCI I FINANSÓW

NABÓR 2 NA STANOWISKO W DZIALE KSIĘGOWOŚCI I FINANSÓW

Rybnik, 29 grudnia 2017 r.

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku ogłasza:

NABÓR 2 NA STANOWISKO W DZIALE KSIĘGOWOŚCI I FINANSÓW

Wymagania niezbędne (formalne):
-obywatelstwo polskie,
-udokumentowane (kserokopią dyplomu) wykształcenie wyższe:
-ekonomiczne o kierunku rachunkowość i finanse, lub
-wykształcenie wyższe o dowolnym kierunku i udokumentowane studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów
-posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
-korzystanie z pełni praw publicznych,
-brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wymagania dodatkowe:
-znajomość przepisów ustawy: o finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej), o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej i finansowej, prawo zamówień publicznych,
-znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
-znajomość Regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ,
-znajomość obowiązującego cennika opłat na liniach ZTZ,
-umiejętność biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel oraz znajomość środowiska Windows.

Wymagania pożądane:
-doskonała organizacja pracy,
-umiejętność analitycznego myślenia,
-komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
-dyspozycyjność,
-umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
-kreatywność,
-inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
-umiejętność pracy w zespole,
-odpowiedzialność i dokładność,
-gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Warunki pracy na danym stanowisku:
-praca w budynku ZTZ przy ul. Budowlanych 6,
-praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
-obsługa klienta.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- ewidencja księgowa zdarzeń gospodarczych
a) dekretacja dokumentów,
b) księgowanie dokumentów,
-wystawianie dokumentów sprzedaży,
-rozdzielanie wyciągów bankowych i raportów kasowych na poszczególne tytuły,
-współpraca z działem windykacji
-sporządzanie bieżących uzgodnień pomiędzy działami księgowości i windykacji,
-pomoc w sporządzaniu sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych
-przygotowywanie niezbędnych informacji do sporządzenia pozostałych sprawozdań budżetowych w zakresie wynikającym z przepisów o sprawozdawczości budżetowej oraz w zakresie operacji finansowych,
-sporządzanie niezbędnych zestawień,
-prowadzenie postępowań i dokumentacji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia :
-list motywacyjny,
-CV,
-kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
-kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
-kserokopia dowodu osobistego,
-oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
-oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
-oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt, a w razie zatrudnienia - w celu realizacji obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem,
-oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu, iż informacje zawarte w ofercie stanowią informację publiczną.

Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:
-oświadczenie kandydata o znajomości Ustaw: o finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej), o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej i finansowej, prawo zamówień publicznych,
-oświadczenie kandydata o znajomości "Regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ", znajomość obowiązującego cennika opłat na liniach ZTZ, znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
-oświadczenie kandydata o umiejętności biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel oraz znajomości środowiska Windows.

List motywacyjny, powinien być własnoręcznie podpisany.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Kandydat na stanowisko Referent w dziale księgowości i finansów." należy składać w sekretariacie ZTZ ul. Budowlanych 6 w Rybniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.01.2018 r.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZTZ, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu grudniu 2017 r., wyniósł poniżej 6%.

Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do ZTZ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w ZTZ - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902). Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO W DZIALE ORGANIZACJI PRZEWOZÓW

Rybnik, 8 stycznia 2018 r.


NABÓR NA STANOWISKO W DZIALE ORGANIZACJI PRZEWOZÓW


ZTZ D.3.2.18

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nazwa stanowiska pracy:

STANOWISKO W DZIALE ORGANIZACJI PRZEWOZÓW

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana:

Pani Natalia Norek zamieszkała w Szczerbicach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 11 grudnia 2017 r. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej uzyskały największą liczbę punktów oraz została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Rekrutacyjną.


Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Kazimierz Berger
Dyrektor

Informacja o wynikach naboru - stanowisko w dziale w dziale księgowości i finansów

Rybnik, 26 stycznia 2018 r.

ZTZ D.3.9.18

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nazwa stanowiska pracy:

STANOWISKO W DZIALE W DZIALE KSIĘGOWOŚCI I FINANSÓW

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana:

Pani Katarzyna Szwagierczak zamieszkała w Rybniku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 29 grudnia 2017 r. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej uzyskały największą liczbę punktów oraz została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Rekrutacyjną.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Kazimierz Berger
Dyrektor

NABÓR NA STANOWISKO REWIZOR

Rybnik, 30 stycznia 2018 r.

ZTZ D.3.11.18

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku ogłasza:

NABÓR NA STANOWISKO REWIZOR

Wymagania niezbędne (formalne):

-obywatelstwo polskie,
-udokumentowane (świadectwem ukończenia szkoły) wykształcenie średnie,
-posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
-korzystanie z pełni praw publicznych,
-brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wymagania dodatkowe:

-znajomość przepisów Ustaw: o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o publicznym transporcie zbiorowym,
-znajomość Regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ,
-znajomość obowiązującego cennika opłat na liniach ZTZ,
-znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
-umiejętność biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel oraz znajomość środowiska Windows.

Wymagania pożądane:
-doskonała organizacja pracy,
-umiejętność działania i podejmowania decyzji w stresie i pod presją czasu,
-umiejętność analitycznego myślenia,
-komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
-dyspozycyjność,
-umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
-kreatywność,
-inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
-umiejętność pracy w zespole,
-odpowiedzialność i dokładność,
-gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
-dodatkowym atutem będzie znajomość technik interwencyjnych.

Warunki pracy na danym stanowisku:

-przeprowadzanie kontroli w autobusach wykonujących komunikację na zlecenie ZTZ zgodnie z przekazanymi zasadami,
-sporządzanie raportów na stwierdzone nieprawidłowości,
-nakładanie opłat dodatkowych na pasażerów naruszających regulamin przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej,
-kontrola sprawności działania systemu poboru opłat,
-kontrola oznakowania autobusów,
-kontrola stanu infrastruktury przystankowej,
-udzielenie informacji pasażerom,
-praca w systemie zmianowym w zależności od potrzeb możliwa również w soboty i niedziele.

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

-list motywacyjny,
-CV,
-kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
-kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
-kserokopia dowodu osobistego,
-oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
-oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
-oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt, a w razie zatrudnienia - w celu realizacji obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem,
-oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu, iż informacje zawarte w ofercie stanowią informację publiczną.

Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

-oświadczenie kandydata o znajomości Ustaw: o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o publicznym transporcie zbiorowym,
-oświadczenie kandydata o znajomości "Regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ", znajomość obowiązującego cennika opłat na liniach ZTZ, znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
-oświadczenie kandydata o umiejętności biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel oraz znajomości środowiska Windows.

List motywacyjny, powinien być własnoręcznie podpisany.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Kandydat na stanowisko Rewizor" należy składać w sekretariacie ZTZ ul. Budowlanych 6 w Rybniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2018 r.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZTZ, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu grudniu 2017 r., wyniósł poniżej 6%.

Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do ZTZ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w ZTZ - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902). Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

NABÓR 2 NA STANOWISKO REWIZOR

Rybnik, 8 marca 2018 r.

ZTZ D.4.11.18

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku ogłasza:

NABÓR NA STANOWISKO REWIZOR

Wymagania niezbędne (formalne):

-obywatelstwo polskie,
-udokumentowane (świadectwem ukończenia szkoły) wykształcenie średnie,
-posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
-korzystanie z pełni praw publicznych,
-brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wymagania dodatkowe:

-znajomość przepisów Ustaw: o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o publicznym transporcie zbiorowym,
-znajomość Regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ,
-znajomość obowiązującego cennika opłat na liniach ZTZ,
-znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
-umiejętność biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel oraz znajomość środowiska Windows.

Wymagania pożądane:
-doskonała organizacja pracy,
-umiejętność działania i podejmowania decyzji w stresie i pod presją czasu,
-umiejętność analitycznego myślenia,
-komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
-dyspozycyjność,
-umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
-kreatywność,
-inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
-umiejętność pracy w zespole,
-odpowiedzialność i dokładność,
-gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
-dodatkowym atutem będzie znajomość technik interwencyjnych.

Warunki pracy na danym stanowisku:

-przeprowadzanie kontroli w autobusach wykonujących komunikację na zlecenie ZTZ zgodnie z przekazanymi zasadami,
-sporządzanie raportów na stwierdzone nieprawidłowości,
-nakładanie opłat dodatkowych na pasażerów naruszających regulamin przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej,
-kontrola sprawności działania systemu poboru opłat,
-kontrola oznakowania autobusów,
-kontrola stanu infrastruktury przystankowej,
-udzielenie informacji pasażerom,
-praca w systemie zmianowym w zależności od potrzeb możliwa również w soboty i niedziele.


Wymagane dokumenty i oświadczenia :

-list motywacyjny,
-CV,
-kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
-kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
-kserokopia dowodu osobistego,
-oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
-oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
-oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt, a w razie zatrudnienia - w celu realizacji obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem,
-oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu, iż informacje zawarte w ofercie stanowią informację publiczną.

Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

-oświadczenie kandydata o znajomości Ustaw: o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o publicznym transporcie zbiorowym,
-oświadczenie kandydata o znajomości "Regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ", znajomość obowiązującego cennika opłat na liniach ZTZ, znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
-oświadczenie kandydata o umiejętności biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel oraz znajomości środowiska Windows.

List motywacyjny, powinien być własnoręcznie podpisany.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Termin i miejsce składania dokumentów:


Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Kandydat na stanowisko Rewizor" należy składać w sekretariacie ZTZ ul. Budowlanych 6 w Rybniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2018 r.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZTZ, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu lutym 2018 r., wyniósł poniżej 6%.

Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do ZTZ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w ZTZ - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902). Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO REWIZOR

ZTZ D.3.28.18

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nazwa stanowiska pracy:

REWIZOR

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy został wybrany:

Pan Piotr Michalik zamieszkały w Rybniku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 8 marca 2018 r. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej uzyskały największą liczbę punktów oraz została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Rekrutacyjną.Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Kazimierz Berger
Dyrektor

Nabór na stanowiska 2009

Ogłoszenie o naborze REFERENT W REFERACIE WINDYKACJI.

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku ogłasza nabór na  stanowisko:


REFERENT W REFERACIE WINDYKACJI

 

Wymagania niezbędne:

-wykształcenie wyższe,
-znajomość  “regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ”,
-znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
-umiejętność biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel,
-posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
-brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
-posiadanie nieposzlakowanej opinii.


Wymagania dodatkowe:

-doskonała organizacja pracy,
-umiejętność analitycznego myślenia,
-komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
-dyspozycyjność,
-umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
-kreatywność,
-inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
-umiejętność pracy w zespole,
-odpowiedzialność i dokładność.


Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku:

-przygotowywanie dokumentów do kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i komorniczego,
-sporządzanie wniosków sądowych,
-przygotowanie wezwań i upomnień,
-analiza dokumentów związanych z windykacją należności.


Wymagane dokumenty i oświadczenia :

-list motywacyjny i życiorys,
-kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
-kserokopia dowodu osobistego,
-oświadczenia kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
-oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
-oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Aplikację w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem kandydat na stanowisko „Referent w referacie windykacji” należy składać w sekretariacie ZTZ ul. Budowlanych 6 w Rybniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.12.2009 r.
Inne informacje:
Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Transportu Zbiorowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń ZTZ - zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Nabór na stanowiska 2010

Ogłoszenie o naborze Referent w dziale przewozów.

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku ogłasza nabór na stanowisko:

REFERENT W DZIALE PRZEWOZÓW

 

Wymagania niezbędne:
-wykształcenie wyższe,
-znajomość przepisów z zakresów Ustawy o transporcie drogowym,
-umiejętność biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel,
-posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
-brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
-posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wymagania dodatkowe:
-umiejętność działania i podejmowania decyzji w stresie i pod presją czasu,
-doskonała organizacja pracy,
-umiejętność analitycznego myślenia,
-komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
-dyspozycyjność,
-umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
-kreatywność,
-inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
-umiejętność pracy w zespole,
-odpowiedzialność i dokładność.

Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku:
-obsługa systemu e-bilet,
-prowadzenie analiz potoków pasażerskich,
-prowadzenie analiz realizacji rozkładu jazdy,
-projektowanie i modernizacja linii autobusowych,
-przyjmowanie skarg i wniosków,
-udzielenie informacji pasażerom,
-kontrola biletów i nakładanie opłat dodatkowych pasażerom naruszającym Taryfę,

Wymagane dokumenty i oświadczenia :
-list motywacyjny i życiorys,
-kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
-kserokopia dowodu osobistego,
-oświadczenia kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
-oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
-oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Aplikację w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem kandydat na stanowisko „Referent w dziale przewozów” należy składać w sekretariacie ZTZ ul. Budowlanych 6 w Rybniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.05.2010 r.

Inne informacje:
Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Transportu Zbiorowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń ZTZ - zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

REWIZOR

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku ogłasza nabór na dwa stanowiska:

REWIZOR


Wymagania niezbędne:

-wykształcenie średnie
-znajomość przepisów: ustawy prawo przewozowe w zakresie przewozu osób, ustawy o ochronie danych osobowych, -ustawy o samorządzie gminnym,
-posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
-posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wymagania dodatkowe:

-umiejętność działania i podejmowania decyzji w stresie i pod presją czasu,
-doskonała organizacja pracy,
-komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
-dyspozycyjność,
-umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
-kreatywność,
-umiejętność pracy w zespole,
-odpowiedzialność i dokładność.

Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku:

-przeprowadzanie kontroli w autobusach wykonujących komunikację na zlecenie ZTZ,
-sporządzanie raportów na stwierdzone nieprawidłowości,
-nakładanie opłat dodatkowych na pasażerów naruszających regulamin przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej,
-kontrola sprawności działania systemu e-bilet,
-kontrola oznakowania autobusów,
-kontrola stanu infrastruktury przystankowej,
-udzielenie informacji pasażerom,
-praca  w   systemie  zmianowym  w  zależności od potrzeb możliwa również w soboty i niedziele.

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

-list motywacyjny i życiorys,
-kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
-kserokopia dowodu osobistego,
-oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
-oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.


Termin i miejsce składania dokumentów:

Aplikację w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem kandydat na stanowisko „Rewizor” należy składać w sekretariacie ZTZ ul. Budowlanych 6 w Rybniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.05.2010 r.

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Transportu Zbiorowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń ZTZ - zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

REWIZOR - nabór II

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku ogłasza nabór na stanowisko;

REWIZOR


Wymagania niezbędne:

-wykształcenie średnie
-znajomość przepisów: ustawy prawo przewozowe w zakresie przewozu osób, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o samorządzie gminnym,
-posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
-posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wymagania dodatkowe:

-umiejętność działania i podejmowania decyzji w stresie i pod presją czasu,
-doskonała organizacja pracy,
-komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
-dyspozycyjność,
-umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
-kreatywność,
-umiejętność pracy w zespole,
-odpowiedzialność i dokładność.

Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku:

-przeprowadzanie kontroli w autobusach wykonujących komunikację na zlecenie ZTZ,
-sporządzanie raportów na stwierdzone nieprawidłowości,
-nakładanie opłat dodatkowych na pasażerów naruszających regulamin przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej,
-kontrola sprawności działania systemu e-bilet,
-kontrola oznakowania autobusów,
-kontrola stanu infrastruktury przystankowej,
-udzielenie informacji pasażerom,
-praca  w   systemie  zmianowym  w  zależności od potrzeb możliwa również w soboty i niedziele.

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

-list motywacyjny i życiorys,
-kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
-kserokopia dowodu osobistego,
-oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
-oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
-oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.


Termin i miejsce składania dokumentów:

Aplikację w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem kandydat na stanowisko „Rewizor” należy składać w sekretariacie ZTZ ul. Budowlanych 6 w Rybniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2010 r.

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Transportu Zbiorowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń ZTZ - zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Nabór na stanowiska 2012

REFERENT W REFERACIE WINDYKACJI

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku ogłasza nabór na  stanowisko:
REFERENT W REFERACIE WINDYKACJI

Wymagania niezbędne:

-wykształcenie minimum wyższe,
-znajomość  “regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ”,
-znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
-umiejętność biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel,
-posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
-brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
-posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wymagania dodatkowe:

-doskonała organizacja pracy,
-umiejętność analitycznego myślenia,
-komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
-dyspozycyjność,
-umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
-kreatywność,
-inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
-umiejętność pracy w zespole,
-odpowiedzialność i dokładność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
-przygotowywanie dokumentów do kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i komorniczego,
-sporządzanie wniosków sądowych,
-przygotowanie wezwań i upomnień,
-analiza dokumentów związanych z windykacją należności.
-udzielanie informacji oraz obsługa klientów z zakresu działania ZTZ.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia :
-list motywacyjny i życiorys,
-kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
-kserokopia dowodu osobistego,
-oświadczenia kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
-oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
-oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Aplikację w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem kandydat na stanowisko „Referent w referacie windykacji” należy składać w sekretariacie ZTZ ul. Budowlanych 6 w Rybniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.03.2012 r.

Inne informacje:
Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Transportu Zbiorowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń ZTZ - zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Nabór na stanowiska 2015

Rewizor

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku ogłasza nabór na stanowisko:

REWIZOR

Wymagania niezbędne:
-wykształcenie średnie,
-znajomość Regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku,
-znajomość cennika opłat i zasad posługiwania się Rybnicką Elektroniczną Kartą Miejską tzw. „e-Kartą”,
-znajomość przepisów: ustawy prawo przewozowe w zakresie przewozu osób, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o samorządzie gminnym,
-posiadanie sprawności fizycznej i stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
-posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wymagania dodatkowe:
-umiejętność działania i podejmowania decyzji w stresie i pod presją czasu,
-silna motywacja do pracy i nastawienie na efekty w działaniu.
-doskonała organizacja pracy,
-komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
-dyspozycyjność,
-umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
-kreatywność,
-umiejętność pracy w zespole,
-odpowiedzialność i dokładność,
-nastawienie na zdobywanie umiejętności z zakresu posługiwania się urządzeniami do sprawdzania ważności opłat,
-dodatkowym atutem będzie znajomość technik interwencyjnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
-przeprowadzanie kontroli w autobusach wykonujących komunikację na zlecenie ZTZ zgodnie z przekazanymi zasadami,
-sporządzanie raportów na stwierdzone nieprawidłowości,
-nakładanie opłat dodatkowych na pasażerów naruszających regulamin przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej,
-kontrola sprawności działania systemu poboru opłat,
-kontrola oznakowania autobusów,
-kontrola stanu infrastruktury przystankowej,
-udzielenie informacji pasażerom,
-praca w systemie zmianowym w zależności od potrzeb możliwa również w soboty i niedziele.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
-CV,
-kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
-kserokopia dowodu osobistego,
-oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
-oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
-oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Aplikację w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: "Kandydat na stanowisko Rewizor”, należy składać w sekretariacie ZTZ ul. Budowlanych 6 w Rybniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1.4.2015 r.

Inne informacje:
Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Transportu Zbiorowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń ZTZ - zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Nazwa stanowiska pracy Rewizor.

 

W wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu.Imię i Nazwisko             Miejsce zamieszkania

1.Ralf Sobik                     Rybnik
 
 
 

Nazwa stanowiska pracy : Rewizor.

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy został wybrany:

Ralf Sobik zamieszkały w Rybniku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Przedłożone przez kandydata dokumenty aplikacyjne spełniały wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Kandydat do pracy zaliczył rozmowę kwalifikacyjną uzyskując 68 punktów na 90 możliwych do zdobycia.

Rybnik, dnia 13.IV.2015 r.
Dyrektor ZTZ
Kazimierz Berger

Referent w Dziale przewozów.

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku
ogłasza nabór na stanowisko:
REFERENT W DZIALE PRZEWOZÓW


Wymagania niezbędne:

-wykształcenie wyższe techniczne,
-znajomość przepisów z zakresów Ustawy o transporcie drogowym,
-umiejętność biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel,
-posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
-brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
-posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wymagania dodatkowe:

-umiejętność działania i podejmowania decyzji w stresie i pod presją czasu,
-doskonała organizacja pracy,
-umiejętność analitycznego myślenia,
-komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
-dyspozycyjność,
-umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
-kreatywność,
-inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
-umiejętność pracy w zespole,
-odpowiedzialność i dokładność.
-nastawienie na zdobywanie umiejętności z zakresu zarządzania, organizacji, nowoczesnych technologii i informatycznego wspomagania w transporcie zbiorowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

-obsługa systemu e-bilet,
-prowadzenie analiz potoków pasażerskich,
-prowadzenie analiz realizacji rozkładu jazdy,
-przyjmowanie skarg i wniosków,
-udzielenie informacji pasażerom.

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

-list motywacyjny i życiorys,
-kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
-kserokopia dowodu osobistego,
-oświadczenia kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
-oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
-oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Aplikację w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Kandydat na stanowisko Referenta w dziale przewozów" należy składać w Sekretariacie ZTZ ul. Budowlanych 6 w Rybniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.8.2015 r.

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Transportu Zbiorowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń ZTZ - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 poz. 1202 ze zmianami).
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz, informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.

1.Magdalena Kowol            Racibórz
2.Joanna Zimoń                  Rybnik

 

Informacja o wynikach naboru

Nazwa stanowiska pracy : Referent w Dziale Przewozów

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana Pani Magdalena Kowol zamieszkała w Raciborzu

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Przedłożone przez kandydatkę dokumenty aplikacyjne spełniały wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Kandydatka do pracy zaliczyła rozmowę kwalifikacyjną uzyskując 86 pkt na 100 możliwych do zdobycia.

 

 Rybnik, dnia 1 września 2015 r.

Dyrektor ZTZ
Kazimierz Berger

Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania w 2011 r.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

1. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku, ul. Budowlanych 6, 44-200 Rybnik.

2. Przewidywany tryb zamówienia publicznego:

Przetarg nieograniczony

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na linii autobusowej komunikacji miejskiej, organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

listopad 2011

 5. Podstawa prawna:

Art. 23  ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. Nr 5/2011,  poz. 13).

Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania w 2012 r.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

1. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku, ul. Budowlanych 6, 44-200 Rybnik.

2. Przewidywany tryb zamówienia publicznego:

Przetarg nieograniczony

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na linii autobusowej komunikacji miejskiej, organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

styczeń 2012

5. Podstawa prawna:

Art. 23  ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. Nr 5/2011,  poz. 13).

Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania w 2013 r.

1. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku, ul. Budowlanych 6, 44-200 Rybnik.

2. Przewidywany tryb zamówienia publicznego:

Przetarg nieograniczony

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na linii autobusowej komunikacji miejskiej, organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

styczeń 2013

5. Podstawa prawna:

Art. 23  ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. Nr 5/2011,  poz. 13).

Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania w 2014 r.

1. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku, ul. Budowlanych 6, 44-200 Rybnik.

2. Przewidywany tryb zamówienia publicznego:

Przetarg nieograniczony

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na linii autobusowej komunikacji miejskiej, organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

styczeń 2014

5. Podstawa prawna:

Art. 23  ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. Nr 5/2011,  poz. 13).

Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania w 2015 r.

Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania w 2016 r.

1. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku, ul. Budowlanych 6, 44-200 Rybnik.

2. Przewidywany tryb zamówienia publicznego:

Przetarg nieograniczony

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na linii autobusowej komunikacji miejskiej, organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

luty 2016 r.

5. Podstawa prawna:

Art. 23  ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. Nr 5/2011,  poz. 13).

Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania w 2017 r.

Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania w 2017 r.

1. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku, ul. Budowlanych 6, 44-200 Rybnik.

2. Przewidywany tryb zamówienia publicznego:

Przetarg nieograniczony

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na linii autobusowej komunikacji miejskiej, organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

styczeń 2017 r.

5. Podstawa prawna:

Art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. Nr 5/2011, poz. 13).

Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania w 2018 r.

Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania w 2018 r.

1. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku, ul. Budowlanych 6, 44-200 Rybnik.

2. Przewidywany tryb zamówienia publicznego:

Przetarg nieograniczony

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na linii autobusowej komunikacji miejskiej, organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

marzec 2018 r.

5. Podstawa prawna:

Art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. Nr 5/2011, poz. 13).

Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania w 2019 r.

Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania w 2019 r.

1. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku, ul. Budowlanych 6, 44-200 Rybnik.

2. Przewidywany tryb zamówienia publicznego:

Przetarg nieograniczony

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na linii autobusowej komunikacji miejskiej, organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

styczeń 2019 r.

5. Podstawa prawna:

Art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. Nr 5/2011, poz. 13).

Wzór identyfikatora osoby upoważnionej do dokonywania kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu na liniach organizowanych przez Zarząd transportu Zbiorowego w Rybniku.

Wzór identyfikatora osoby upoważnionej do dokonywania kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu na liniach organizowanych przez Zarząd transportu Zbiorowego w Rybniku.

wzorid2011

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZTZ ZWR 01/2015

NUMER SPRAWY: ZTZ ZWR 01/2015

Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz

Nabór na stanowiska 2017

Nabór na stanowiska REFERENT W REFERACIE WINDYKACJI


Rybnik, 13 lipca 2017 r.

ZTZ D.010.61.2017

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nazwa stanowiska pracy:

REFERENT W REFERACIE WINDYKACJI

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana:

Pani Magdalena Dudek zamieszkała w Rybniku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 19 czerwca 2017 r. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej uzyskały największą liczbę punktów oraz została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Rekrutacyjną.


Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Stanisław Wengerski
Główny Specjalista

 


 

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku ogłasza nabór na stanowisko:

 

REFERENT W REFERACIE WINDYKACJI

Wymagania niezbędne (formalne):
-obywatelstwo polskie,
-wykształcenie wyższe,
-posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
-korzystanie z pełni praw publicznych,
-brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wymagania dodatkowe:
-znajomość Regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ",
-znajomość obowiązującego cennika opłat na liniach ZTZ,
-znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
-umiejętność biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel oraz znajomość środowiska Windows.

Wymagania pożądane:
-doskonała organizacja pracy,
-umiejętność analitycznego myślenia,
-komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
-dyspozycyjność,
-umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
-kreatywność,
-inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
-umiejętność pracy w zespole,
-odpowiedzialność i dokładność,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
-obsługa sytemu windykacyjnego,
-przygotowywanie dokumentów do kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i komorniczego,
-sporządzanie pism sądowych,
-przygotowanie wezwań i upomnień,
-analiza dokumentów związanych z windykacją należności.

Wymagane dokumenty i oświadczenia :
-list motywacyjny,
-CV,
-kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
-kserokopia dowodu osobistego, -oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
-oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
-oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt, a w razie zatrudnienia -- w celu realizacji obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem,
-oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu, iż informacje zawarte w ofercie stanowią informację publiczną.

Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:
-oświadczenie kandydata o znajomości "Regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ", znajomość obowiązującego cennika opłat na liniach ZTZ, znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
-oświadczenie kandydata o umiejętności biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel oraz znajomości środowiska Windows.

List motywacyjny, powinien być własnoręcznie podpisany.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Kandydat na stanowisko Referent w referacie windykacji" należy składać w sekretariacie ZTZ ul. Budowlanych 6 w Rybniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.07.2017 r.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZTZ, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu maju 2017 r., wyniósł poniżej 6%.
Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Inne informacje:
Dokumenty, które wpłyną do ZTZ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w ZTZ - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902). Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 


 

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku ogłasza nabór na stanowisko:


REFERENT W DZIALE KSIĘGOWOŚCI


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min.średnie
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, w tym budżetowej
 • umiejętność biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 • Wymagania dodatkowe:
 • posiadanie co najmniej 6 miesięcznego doświadczenia w księgowości
 • doskonała organizacja pracy
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
 • kreatywność,
 • inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność i dokładność.

 

Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku:

 • przygotowywanie dokumentów do księgowania w podziale na grupy – dekretacja dokumentów
 • analiza i podział dochodów budżetowych w oparciu o dokumenty źródłowe
 • wprowadzanie dokumentów finansowych do systemu
 • wystawianie faktur VAT
 • właściwe kompletowanie i archiwizacja dokumentacji księgowej
 • analiza dokumentów związanych z windykacją należności
 • Wymagane dokumenty i oświadczenia :
 • list motywacyjny i życiorys,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • zaświadczenie lub oświadczenie kandydata o posiadaniu co najmniej 6 miesięcznego doświadczenia zawodowego w pracy biurowej,
 • oświadczenia kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji
 • w BIP danych osobowych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Aplikację w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem kandydat na stanowisko „Referent w dziale księgowości”  należy składać w sekretariacie ZTZ ul. Budowlanych 6 w Rybniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2008r.
Inne informacje:
Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Transportu Zbiorowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń ZTZ
- zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. Nr 142,
poz. 1593 z późniejszymi zmianami). Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne
oraz informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku ogłasza nabór na stanowisko:

 

REFERENT W DZIALE PRZEWOZÓW


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość przepisów z zakresów Ustawy o transporcie drogowym,
 • umiejętność biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 • Wymagania dodatkowe:
 • Umiejętność działania i podejmowania decyzji w stresie i pod presją czasu,
 • doskonała organizacja pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
 • kreatywność,
 • inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność i dokładność.

 

Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku:

 • obsługa systemu e-bilet,
 • prowadzenie analiz potoków pasażerskich,
 • prowadzenie analiz realizacji rozkładu jazdy,
 • projektowanie i modernizacja linii autobusowych,
 • przyjmowanie skarg i wniosków,
 • udzielenie informacji pasażerom,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • oświadczenia kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji
 • w BIP danych osobowych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Aplikację w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem kandydat na stanowisko „Referent w dziale przewozów” należy składać w sekretariacie ZTZ ul. Budowlanych 6 w Rybniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2008r.
Inne informacje:
Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Transportu Zbiorowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń ZTZ
- zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. Nr 142,
poz. 1593 z późniejszymi zmianami). Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne
oraz informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku ogłasza nabór „na zastępstwo” na  stanowisko:

 

REFERENT W REFERACIE WINDYKACJI


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min.średnie
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
 • umiejętność biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 • Wymagania dodatkowe:
 • doskonała organizacja pracy
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
 • kreatywność,
 • inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole,

 

odpowiedzialność i dokładność.

 • Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku:
 • przygotowywanie dokumentów do kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i komorniczego,
 • sporządzanie wniosków sądowych,
 • przygotowanie wezwań i upomnień,
 • analiza dokumentów związanych z windykacją należności
 • Wymagane dokumenty i oświadczenia :
 • list motywacyjny i życiorys,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • oświadczenia kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji
 • w BIP danych osobowych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Aplikację w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem kandydat na zastępstwo na stanowisko „Referent w referacie windykacji” należy składać w sekretariacie ZTZ ul. Budowlanych 6 w Rybniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2008r.
Inne informacje:
Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Transportu Zbiorowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń ZTZ
- zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. Nr 142,
poz. 1593 z późniejszymi zmianami). Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne
oraz informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Plan zamówień publicznych na rok 2018 których wartość przekracza równowartości kwoty 30 000 euro

Plan zamówień publicznych na rok 2018 których wartość przekracza równowartości kwoty 30 000 euro.

Pobierz plan zamówień 2018 w formacie PDF >>

Brak plików

ZTZ PN 1/2018 Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym.

Kontrole

Protokół kontroli GIODO Systemu Karty Miejskiej

ZTZ PN 01/2013 Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym.

ZTZ PN 01/2013 Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym.

Ogłoszenie o przetargu.

NUMER SPRAWY: ZTZ PN 01/2013

ZTZ PN 01/2010 Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym.

ZTZ PN 02/2010 Dostawa bezstykowych kart elektronicznych na potrzeby Systemu Karty Miejskiej Miasta Rybnik.

ZTZ PN 02/2010 Dostawa bezstykowych kart elektronicznych na potrzeby Systemu Karty Miejskiej Miasta Rybnik.

 

Ogłoszenie o przetargu.

NUMER SPRAWY: ZTZ PN 02/2010

Sprzedaż autobusu

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

Autobusu AUTOSAN A0909L04S- Tramp

1.Nazwa sprzedającego:
Urząd Miasta Rybnika- Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku, 44-200 Rybniku, ul. Budowlanych 6

2.Termin sprzedaży:
Przetarg odbędzie się w dniu 16.11.2010 r. o godzinie 10:00.

3.Miejsce przetargu:
Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku, 44-200 Rybniku, ul. Budowlanych 6- pokój 3.

4.Autobus można oglądać w dniach od:
02.11. do 15.11. w godzinach od 9:00 do 12:00 na terenie bazy PST Transgór S.A przy ulicy Brzezińskiej – ze względu na aktualną eksploatacje pojazdu prosimy o wcześniejsze umówienie oględzin pod numerem telefonu 32 4238806 lub 600835487.

5.Przedmiot sprzedaży:
Marka i model: AUTOSAN A0909L04S- Tramp
Rodzaj pojazdu: autobusu
Rok produkcji: 2005 r.
Data pierwszej rejestracji: 16.03.2006 r.
Stan licznika kilometrów: 90000
Pojemność silnika, moc: 4116 CCM 128 kW
Masa własna: 8125
Ilość miejsc: 42
Badanie techniczne: ważne do 07.03.2011 r.
Siedzenia zabudowane z wymogami do przewozu dzieci, wyposażone w pasy bezpieczeństwa zabudowane, oznakowanie wyróżniające autobus szkolny.

6.Cena wywoławcza:
91.200,00 –zł (słownie: Dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych), minimalna wysokość postąpienia- 1000 zł.

7.Wadium w wysokości:
9.120,00 –zł, należy wpłacić na konto sprzedającego Kredyt Bank S.A. I O/Rybnik 06 1500 1214 1212 1005 3016 0000 a dowód wpłaty dostarczyć do siedziby sprzedającego do dnia 15.11.2010 roku do godziny 14:00.

8.Zasady przetargu:
-warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, o którym mowa w pkt 7, oraz zweryfikowanie jego wniesienia przez sprzedającego,
-wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu postępowania,
-wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej lub gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, uchylił się od zawarcia umowy,
-po otwarciu przetargu, prowadzący przetarg podaje do publicznej wiadomości: przedmiot przetargu, cenę wywoławczą, termin uiszczenia ceny nabycia, ewentualne zmiany oraz nazwy lub imiona oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do przetargu,
-stawienie się jednego uczestnika postępowania wystarczy do przeprowadzenia przetargu,
-przetarg rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej,
-po ustaniu postąpień prowadzący przetarg po trzecim zgłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę,
-z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu,
-nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia do dnia 20.11.2010 r. do godz. 10:00,
-wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.


                                             Rybnik, dnia 02.11.2010 r.

Dyrektor
Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku
Kazimierz Berger

Brak plików

ZTZ PN 03/2010 Utrzymanie w czystości i obsługa eksploatacyjna pomieszczeń Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku.

ZTZ PN 01/2009 Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu monitoringu alalrmowego

ZTZ PN 02/2009 Utrzymanie w czystości i obsługa eksploatacyjna pomieszczeń Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zmiennych znaków informacyjnych na przystanki autobusowe.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .

ZTZ PN 01/08

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zmiennych znaków informacyjnych na przystanki autobusowe.


Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku informuje o wynikach postępowania przetargowego dla przetargu jw.
Komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 29.01.2008 r. wybrała ofertę nr 1:


R&G PLUS Sp. z o.o.
39-300 Mielec ul. Traugutta 7


W postępowaniu zastosowano jedno kryterium – cena, a sposób przyznawania punktów opisano wzorem w SIWZ i przy jego zastosowaniu dokonano porównania cen ofertowych, a następnie przemnożono przez ilość członków komisji.

Numer oferty  1
Nazwa oraz adres wykonawcy:
R&G PLUS Sp. z o.o. 39-300 Mielec ul. Traugutta 7
Cena (brutto)
166.774,00 -zł
Liczba punktów:
300

Brak plików

Przetarg nieograniczony: Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym.

Informacja o wyborzez najkorzystaniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym.

Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku informuje o wynikach postępowania przetargowego dla przetargu jw.

W postępowaniu zastosowano jedno kryterium – cena, a sposób przyznawania punktów opisano wzorem w SIWZ i przy jego zastosowaniu dokonano porównania cen ofertowych, a następnie przemnożono przez ilość członków komisji.

Komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 13.08.2008r. wybrała:

Zadanie I

oferta nr 4 PST Transgór S.A.Ul. Jankowicka 944-200 Rybnik Nr oferty: 4Nazwa oraz adres wykonawcy:PST Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-200 Rybnik

Cena (brutto)1155000,00 zł

Liczba punktów:300,00

Zadanie nr II

oferta nr 8 PST Transgór S.A.Ul. Jankowicka 944-200 Rybnik Nr oferty: 8Nazwa oraz adres wykonawcy:PST Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-200 Rybnik

Cena (brutto)2358800,00 zł

Liczba punktów:300,00

Nr oferty: 9

Nazwa oraz adres wykonawcy:Konsorcjum Transport-Spedycja-Usługi Jerzy Jaroszek ul. Lotników 20B/4, 44-196 Knurów, P.P.U.H. Kłosok Andrzej Kłosok ul. Gajowa 62 44-200 Żory

Cena (brutto)2405050,00 zł

Liczba punktów:294,00

Zadanie nr III

oferta nr 11 P.P.U.H. Kłosok Andrzej KłosokUl. Gajowa 6244-240 Żory Nr oferty: 6Nazwa oraz adres wykonawcy:PST Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-200 Rybnik

Cena (brutto)7094200,00

Liczba punktów:261,00

Nr oferty: 11

Nazwa oraz adres wykonawcy:P.P.U.H. Kłosok Andrzej Kłosok ul. Gajowa 62 44-240 Żory

Cena (brutto)6146200,00 zł

Liczba punktów:300,00

Nr oferty: 14

Nazwa oraz adres wykonawcy:P.K.S. w Rybniku ul. Jankowicka 7 44-200 Rybnik

Cena (brutto)7252200,00 zł

Liczba punktów:255,00

Zadanie nr IV

oferta nr 11 PST Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-200 Rybnik Nr oferty: 7Nazwa oraz adres wykonawcy:PST Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-200 Rybnik

Cena (brutto)4183920,00

Liczba punktów:300,00

Nr oferty: 10

Nazwa oraz adres wykonawcy:Konsorcjum Transport-Spedycja-Usługi Jerzy Jaroszek ul. Lotników 20B/4 44-196 Knurów P.P.U.H. Kłosok Andrzej Kłosok ul. Gajowa 62 44-240 Żory

Cena (brutto)5967000,00 zł

Liczba punktów:210,00

Zadanie nr V

oferta nr 5 PST Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-200 Rybnik Nr oferty: 5Nazwa oraz adres wykonawcy:PST Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-200 Rybnik

Cena (brutto)422000,00

Liczba punktów:300,00

Nr oferty: 12

Nazwa oraz adres wykonawcy:MARKAR Karolina Grudka ul. Kraszewskiego 4a/6 44-200 Rybnik

Cena (brutto)555000,00 zł

Liczba punktów:228,00

Zadanie nr VI

oferta nr 3 Malerczyk Eugeniuszul. Jaskółcza 544-200 Rybnik

Nr oferty: 2

Nazwa oraz adres wykonawcy:Przewóz Osób Ryszard Kuśmirek os. Pawlikowskiego 12E/8 44-240 Żory

Cena (brutto)325000,00

Liczba punktów:216,00

Nr oferty: 1

Nazwa oraz adres wykonawcy:Przewóz Osób Mariusz Kuśmirek os. Księcia Władysława 8C/12 44-240 Żory

Cena (brutto)262600,00 zł

Liczba punktów:267,00

Nr oferty: 3

Nazwa oraz adres wykonawcy:Malerczyk Eugeniusz ul. Jaskółcza 56 44-200 Rybnik

Cena (brutto)234000,00 zł

Liczba punktów:300,00

Nr oferty: 11

Nazwa oraz adres wykonawcy:P.P.U.H. Kłosok Andrzej Kłosok ul. Gajowa 62 44-240 Żory

Cena (brutto)275600,00 zł

Liczba punktów:255,00

Nr oferty: 13

Nazwa oraz adres wykonawcy:Usługi Przewozowe Piotr Dybała ul. Raciborska 99a 44-210 Rybnik

Cena (brutto)247000,00 zł

Liczba punktów:285,00

Zadanie nr VII

oferta nr 13 Usługi Przewozowe Piotr Dybała ul. Raciborska 99a 44-210 Rybnik

Nr oferty: 1

Nazwa oraz adres wykonawcy:Przewóz Osób Mariusz Kuśmirek os. Księcia Władysława 8C/12 44-240 Żory

Cena (brutto)417600,00 zł

Liczba punktów:237,00

Nr oferty: 13

Nazwa oraz adres wykonawcy:

Usługi Przewozowe Piotr Dybała ul. Raciborska 99a 44-210 Rybnik

Cena (brutto)330600,00 zł

Liczba punktów:300,00

Brak plików

Utrzymanie w czystości pomieszczeń Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na usługi

 

(SIWZ)


dla

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8)Utrzymanie w czystości pomieszczeń
Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku.

Styczeń

iuopopkpo

Brak plików

Dostawa bezstykowych kart elektronicznych na potrzeby systemu karty miejskiej Miasta Rybnik

Ogłoszenie o przetargu.

NUMER SPRAWY : ZTZ PDZ PN 1/2007

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZTZ PDZ PN 377/1/2007


dot: przetargu nieograniczonego na:

Dostawa bezstykowych kart elektronicznych na potrzeby Systemu Karty

Miejskiej Miasta Rybnik.

Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku informuje o wynikach

postępowania przetargowego dla przetargu j.w.
Komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 13.04.2007 r. wybrała ofertę

Nr 2 firmy :

ASEC Spółka Akcyjna

31-513 Kraków

ul. Olszańska 5za cenę oferty brutto: 200 934 zł

Brak plików

Dostawa bezstykowych kart elektronicznych na potrzeby systemu karty miejskiej Miasta Rybnik - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

DOSTAWA BEZSTYKOWYCH KART ELEKTRONICZNYCH NA POTRZEBY SYTEMU KARTY MIEJSKIEJ MIASTA RYBNIK

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

NUMER SPRAWY : ZTZ PDZ PN 1/2007

Obsługa linii komunikacji miejskiej w tym przewozów szkolnych na potrzeby Gimnazjum nr 4 w Rybniku.

Przetarg na obsługę linii komunikacji miejskiej w tym przewozów szkolnych na
potrzeby Gimnazjum nr 4 w Rybniku.Ogłoszenie o przetargu.

NUMER SPRAWY : ZTZ PDZ PN 2/07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZTZ PN 02/889/07

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.:postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

obsługę linii komunikacji miejskiej w tym przewozów szkolnych na potrzeby Gimnazjum nr 4 w

Rybniku.


Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku informuje o wynikach postępowania przetargowego dla

przetargu jw.
Komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 05.10.2007 r. wybrała ofertę nr 2 konsorcjum:

 

Transport – Spedycja- Usługi Jerzy Jaroszek

ul. Lotników 20 B/4, 44-196 Knurów

P.P.U.H. KŁOSOK Andrzej Kłosok

ul. Gajowa 62 44-240 Żory

W postępowaniu zastosowano jedno kryterium – cena, a sposób przyznawania punktów opisano wzorem w

SIWZ i przy jego zastosowaniu dokonano porównania cen ofertowych, a następnie przemnożono przez

ilość członków komisji.


Numer oferty: 1

Nazwa oraz adres wykonawcy:

PST Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-200 Rybnik

Cena (brutto)

987.660,00 -zł

Liczba punktów:

296,04


Numer oferty: 2

Nazwa oraz adres wykonawcy:

Transport – Spedycja- Usługi Jerzy Jaroszek

ul. Lotników 20 B/4, 44-196 Knurów

P.P.U.H. KŁOSOK Andrzej Kłosok

ul. Gajowa 62 44-240 Żory


Cena (brutto)

974.640,00 -zł

Liczba punktów: 300

Brak plików

Obsługa linii komunikacji miejskiej w tym przewozów szkolnych na potrzeby Gimnazjum nr 4 w Rybniku - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Obsługa linii komunikacji miejskiej w tym przewozów szkolnych na potrzeby Gimnazjum nr 4 w Rybniku.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na liniach autobusowych organizowanych przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Dostawa oleju opałowego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na liniach autobusowych organizowanych przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Utrzymanie w czystości i obsługa eksploatacyjna pomieszczeń Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.