Protokół kontroli GIODO Systemu Karty Miejskiej

Protokół kontroli GIODO Systemu Karty Miejskiej - pobierz plik:

Plan zamówień publicznych na rok 2019 których wartość przekracza równowartości kwoty 30 000 euro.

Plan zamówień publicznych na rok 2018 których wartość przekracza równowartości kwoty 30 000 euro.

Pobierz plan zamówień 2019 w formacie PDF >>

Brak plików

Plan zamówień publicznych na rok 2018 których wartość przekracza równowartości kwoty 30 000 euro

Plan zamówień publicznych na rok 2018 których wartość przekracza równowartości kwoty 30 000 euro.

Pobierz plan zamówień 2018 w formacie PDF >>

Brak plików

ZTZ PN 1/2018 Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym.

ZTZ PN 01/2013 Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym.

ZTZ PN 01/2013 Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym.

Ogłoszenie o przetargu.

NUMER SPRAWY: ZTZ PN 01/2013

ZTZ PN 01/2010 Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym.

ZTZ PN 02/2010 Dostawa bezstykowych kart elektronicznych na potrzeby Systemu Karty Miejskiej Miasta Rybnik.

ZTZ PN 02/2010 Dostawa bezstykowych kart elektronicznych na potrzeby Systemu Karty Miejskiej Miasta Rybnik.

 

Ogłoszenie o przetargu.

NUMER SPRAWY: ZTZ PN 02/2010

Sprzedaż autobusu

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

Autobusu AUTOSAN A0909L04S- Tramp

1.Nazwa sprzedającego:
Urząd Miasta Rybnika- Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku, 44-200 Rybniku, ul. Budowlanych 6

2.Termin sprzedaży:
Przetarg odbędzie się w dniu 16.11.2010 r. o godzinie 10:00.

3.Miejsce przetargu:
Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku, 44-200 Rybniku, ul. Budowlanych 6- pokój 3.

4.Autobus można oglądać w dniach od:
02.11. do 15.11. w godzinach od 9:00 do 12:00 na terenie bazy PST Transgór S.A przy ulicy Brzezińskiej – ze względu na aktualną eksploatacje pojazdu prosimy o wcześniejsze umówienie oględzin pod numerem telefonu 32 4238806 lub 600835487.

5.Przedmiot sprzedaży:
Marka i model: AUTOSAN A0909L04S- Tramp
Rodzaj pojazdu: autobusu
Rok produkcji: 2005 r.
Data pierwszej rejestracji: 16.03.2006 r.
Stan licznika kilometrów: 90000
Pojemność silnika, moc: 4116 CCM 128 kW
Masa własna: 8125
Ilość miejsc: 42
Badanie techniczne: ważne do 07.03.2011 r.
Siedzenia zabudowane z wymogami do przewozu dzieci, wyposażone w pasy bezpieczeństwa zabudowane, oznakowanie wyróżniające autobus szkolny.

6.Cena wywoławcza:
91.200,00 –zł (słownie: Dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych), minimalna wysokość postąpienia- 1000 zł.

7.Wadium w wysokości:
9.120,00 –zł, należy wpłacić na konto sprzedającego Kredyt Bank S.A. I O/Rybnik 06 1500 1214 1212 1005 3016 0000 a dowód wpłaty dostarczyć do siedziby sprzedającego do dnia 15.11.2010 roku do godziny 14:00.

8.Zasady przetargu:
-warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, o którym mowa w pkt 7, oraz zweryfikowanie jego wniesienia przez sprzedającego,
-wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu postępowania,
-wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej lub gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, uchylił się od zawarcia umowy,
-po otwarciu przetargu, prowadzący przetarg podaje do publicznej wiadomości: przedmiot przetargu, cenę wywoławczą, termin uiszczenia ceny nabycia, ewentualne zmiany oraz nazwy lub imiona oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do przetargu,
-stawienie się jednego uczestnika postępowania wystarczy do przeprowadzenia przetargu,
-przetarg rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej,
-po ustaniu postąpień prowadzący przetarg po trzecim zgłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę,
-z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu,
-nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia do dnia 20.11.2010 r. do godz. 10:00,
-wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.


                                             Rybnik, dnia 02.11.2010 r.

Dyrektor
Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku
Kazimierz Berger

Brak plików

ZTZ PN 03/2010 Utrzymanie w czystości i obsługa eksploatacyjna pomieszczeń Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku.

ZTZ PN 01/2009 Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu monitoringu alalrmowego

ZTZ PN 02/2009 Utrzymanie w czystości i obsługa eksploatacyjna pomieszczeń Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zmiennych znaków informacyjnych na przystanki autobusowe.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .

ZTZ PN 01/08

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zmiennych znaków informacyjnych na przystanki autobusowe.


Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku informuje o wynikach postępowania przetargowego dla przetargu jw.
Komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 29.01.2008 r. wybrała ofertę nr 1:


R&G PLUS Sp. z o.o.
39-300 Mielec ul. Traugutta 7


W postępowaniu zastosowano jedno kryterium – cena, a sposób przyznawania punktów opisano wzorem w SIWZ i przy jego zastosowaniu dokonano porównania cen ofertowych, a następnie przemnożono przez ilość członków komisji.

Numer oferty  1
Nazwa oraz adres wykonawcy:
R&G PLUS Sp. z o.o. 39-300 Mielec ul. Traugutta 7
Cena (brutto)
166.774,00 -zł
Liczba punktów:
300

Brak plików

Przetarg nieograniczony: Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym.

Informacja o wyborzez najkorzystaniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym.

Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku informuje o wynikach postępowania przetargowego dla przetargu jw.

W postępowaniu zastosowano jedno kryterium – cena, a sposób przyznawania punktów opisano wzorem w SIWZ i przy jego zastosowaniu dokonano porównania cen ofertowych, a następnie przemnożono przez ilość członków komisji.

Komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 13.08.2008r. wybrała:

Zadanie I

oferta nr 4 PST Transgór S.A.Ul. Jankowicka 944-200 Rybnik Nr oferty: 4Nazwa oraz adres wykonawcy:PST Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-200 Rybnik

Cena (brutto)1155000,00 zł

Liczba punktów:300,00

Zadanie nr II

oferta nr 8 PST Transgór S.A.Ul. Jankowicka 944-200 Rybnik Nr oferty: 8Nazwa oraz adres wykonawcy:PST Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-200 Rybnik

Cena (brutto)2358800,00 zł

Liczba punktów:300,00

Nr oferty: 9

Nazwa oraz adres wykonawcy:Konsorcjum Transport-Spedycja-Usługi Jerzy Jaroszek ul. Lotników 20B/4, 44-196 Knurów, P.P.U.H. Kłosok Andrzej Kłosok ul. Gajowa 62 44-200 Żory

Cena (brutto)2405050,00 zł

Liczba punktów:294,00

Zadanie nr III

oferta nr 11 P.P.U.H. Kłosok Andrzej KłosokUl. Gajowa 6244-240 Żory Nr oferty: 6Nazwa oraz adres wykonawcy:PST Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-200 Rybnik

Cena (brutto)7094200,00

Liczba punktów:261,00

Nr oferty: 11

Nazwa oraz adres wykonawcy:P.P.U.H. Kłosok Andrzej Kłosok ul. Gajowa 62 44-240 Żory

Cena (brutto)6146200,00 zł

Liczba punktów:300,00

Nr oferty: 14

Nazwa oraz adres wykonawcy:P.K.S. w Rybniku ul. Jankowicka 7 44-200 Rybnik

Cena (brutto)7252200,00 zł

Liczba punktów:255,00

Zadanie nr IV

oferta nr 11 PST Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-200 Rybnik Nr oferty: 7Nazwa oraz adres wykonawcy:PST Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-200 Rybnik

Cena (brutto)4183920,00

Liczba punktów:300,00

Nr oferty: 10

Nazwa oraz adres wykonawcy:Konsorcjum Transport-Spedycja-Usługi Jerzy Jaroszek ul. Lotników 20B/4 44-196 Knurów P.P.U.H. Kłosok Andrzej Kłosok ul. Gajowa 62 44-240 Żory

Cena (brutto)5967000,00 zł

Liczba punktów:210,00

Zadanie nr V

oferta nr 5 PST Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-200 Rybnik Nr oferty: 5Nazwa oraz adres wykonawcy:PST Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-200 Rybnik

Cena (brutto)422000,00

Liczba punktów:300,00

Nr oferty: 12

Nazwa oraz adres wykonawcy:MARKAR Karolina Grudka ul. Kraszewskiego 4a/6 44-200 Rybnik

Cena (brutto)555000,00 zł

Liczba punktów:228,00

Zadanie nr VI

oferta nr 3 Malerczyk Eugeniuszul. Jaskółcza 544-200 Rybnik

Nr oferty: 2

Nazwa oraz adres wykonawcy:Przewóz Osób Ryszard Kuśmirek os. Pawlikowskiego 12E/8 44-240 Żory

Cena (brutto)325000,00

Liczba punktów:216,00

Nr oferty: 1

Nazwa oraz adres wykonawcy:Przewóz Osób Mariusz Kuśmirek os. Księcia Władysława 8C/12 44-240 Żory

Cena (brutto)262600,00 zł

Liczba punktów:267,00

Nr oferty: 3

Nazwa oraz adres wykonawcy:Malerczyk Eugeniusz ul. Jaskółcza 56 44-200 Rybnik

Cena (brutto)234000,00 zł

Liczba punktów:300,00

Nr oferty: 11

Nazwa oraz adres wykonawcy:P.P.U.H. Kłosok Andrzej Kłosok ul. Gajowa 62 44-240 Żory

Cena (brutto)275600,00 zł

Liczba punktów:255,00

Nr oferty: 13

Nazwa oraz adres wykonawcy:Usługi Przewozowe Piotr Dybała ul. Raciborska 99a 44-210 Rybnik

Cena (brutto)247000,00 zł

Liczba punktów:285,00

Zadanie nr VII

oferta nr 13 Usługi Przewozowe Piotr Dybała ul. Raciborska 99a 44-210 Rybnik

Nr oferty: 1

Nazwa oraz adres wykonawcy:Przewóz Osób Mariusz Kuśmirek os. Księcia Władysława 8C/12 44-240 Żory

Cena (brutto)417600,00 zł

Liczba punktów:237,00

Nr oferty: 13

Nazwa oraz adres wykonawcy:

Usługi Przewozowe Piotr Dybała ul. Raciborska 99a 44-210 Rybnik

Cena (brutto)330600,00 zł

Liczba punktów:300,00

Brak plików

Utrzymanie w czystości pomieszczeń Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na usługi

 

(SIWZ)


dla

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8)Utrzymanie w czystości pomieszczeń
Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku.

Styczeń

iuopopkpo

Brak plików

Dostawa bezstykowych kart elektronicznych na potrzeby systemu karty miejskiej Miasta Rybnik

Ogłoszenie o przetargu.

NUMER SPRAWY : ZTZ PDZ PN 1/2007

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZTZ PDZ PN 377/1/2007


dot: przetargu nieograniczonego na:

Dostawa bezstykowych kart elektronicznych na potrzeby Systemu Karty

Miejskiej Miasta Rybnik.

Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku informuje o wynikach

postępowania przetargowego dla przetargu j.w.
Komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 13.04.2007 r. wybrała ofertę

Nr 2 firmy :

ASEC Spółka Akcyjna

31-513 Kraków

ul. Olszańska 5za cenę oferty brutto: 200 934 zł

Brak plików

Dostawa bezstykowych kart elektronicznych na potrzeby systemu karty miejskiej Miasta Rybnik - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

DOSTAWA BEZSTYKOWYCH KART ELEKTRONICZNYCH NA POTRZEBY SYTEMU KARTY MIEJSKIEJ MIASTA RYBNIK

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

NUMER SPRAWY : ZTZ PDZ PN 1/2007

Obsługa linii komunikacji miejskiej w tym przewozów szkolnych na potrzeby Gimnazjum nr 4 w Rybniku.

Przetarg na obsługę linii komunikacji miejskiej w tym przewozów szkolnych na
potrzeby Gimnazjum nr 4 w Rybniku.Ogłoszenie o przetargu.

NUMER SPRAWY : ZTZ PDZ PN 2/07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZTZ PN 02/889/07

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.:postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

obsługę linii komunikacji miejskiej w tym przewozów szkolnych na potrzeby Gimnazjum nr 4 w

Rybniku.


Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku informuje o wynikach postępowania przetargowego dla

przetargu jw.
Komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 05.10.2007 r. wybrała ofertę nr 2 konsorcjum:

 

Transport – Spedycja- Usługi Jerzy Jaroszek

ul. Lotników 20 B/4, 44-196 Knurów

P.P.U.H. KŁOSOK Andrzej Kłosok

ul. Gajowa 62 44-240 Żory

W postępowaniu zastosowano jedno kryterium – cena, a sposób przyznawania punktów opisano wzorem w

SIWZ i przy jego zastosowaniu dokonano porównania cen ofertowych, a następnie przemnożono przez

ilość członków komisji.


Numer oferty: 1

Nazwa oraz adres wykonawcy:

PST Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-200 Rybnik

Cena (brutto)

987.660,00 -zł

Liczba punktów:

296,04


Numer oferty: 2

Nazwa oraz adres wykonawcy:

Transport – Spedycja- Usługi Jerzy Jaroszek

ul. Lotników 20 B/4, 44-196 Knurów

P.P.U.H. KŁOSOK Andrzej Kłosok

ul. Gajowa 62 44-240 Żory


Cena (brutto)

974.640,00 -zł

Liczba punktów: 300

Brak plików

Obsługa linii komunikacji miejskiej w tym przewozów szkolnych na potrzeby Gimnazjum nr 4 w Rybniku - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Obsługa linii komunikacji miejskiej w tym przewozów szkolnych na potrzeby Gimnazjum nr 4 w Rybniku.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na liniach autobusowych organizowanych przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Dostawa oleju opałowego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na liniach autobusowych organizowanych przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Utrzymanie w czystości i obsługa eksploatacyjna pomieszczeń Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.