Informacja: strona ztz.rybnik.pl wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Polityka cookies ». | Zamknij »
Zarzad Transportu Zbiorowego w Rybniku - Aktualności

Aktualności

Konsultacje społeczne „Projektu planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego.”


Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego.”.

Nadrzędnym celem planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego jest zaplanowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w latach 2014-2024 realizowanych na obszarze Miasta Rybnika oraz gmin, z którymi miasto zawarło porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Cele planu są następujące:
–wyznaczenie sieci komunikacji pasażerskiej, na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej,
określenie zasad organizacji rynku przewozów,
–zapewnienie dostępności przestrzennej, czasowej i ekonomicznej podróżnym, w tym dla osób niepełnosprawnych,
–zapewnienie efektywności ekonomiczno-finansowej, określenie zasad finansowania usług przewozowych,
–integracja transportu zbiorowego obejmująca koordynację rozkładów jazdy, integrację biletowo-taryfową oraz infrastrukturalną,
–uzyskanie poprawy w zakresie ochrony środowiska naturalnego poprzez wymianę taboru na spełniający coraz wyższe normy czystości spalin,
–dążenie do zapewnienia wysokiego standardu świadczonych usług przewozowych.

Dokument ten jest pierwszym publicznie udostępnionym opracowaniem zawierającym zestawienie szeregu danych na temat transportu zbiorowego w Rybniku.

Na podstawie przeprowadzonej analizy zidentyfikowanych potrzeb, oraz funkcjonowania systemu i struktury połączeń ZTZ w Rybniku przyjęto, że w okresie obowiązywania planu potrzeba skoncentrować się na następujących obszarach funkcjonalnych:
–wydłużenie funkcjonowania linii zwykłych,
–uruchomienie linii nocnych funkcjonujących w dni robocze,
–wyróżnienie linii strategicznych dla obsługi całego obszaru (Rybnika a także poszczególnych gmin), na którym przewozy publicznym transportem zbiorowym obsługuje ZTZ w Rybniku,
–wyróżnienie dla poszczególnych dzielnic w Rybniku linii wiodących, tj. takich, które będą zapewniać wysoki poziom obsługi,
–zwiększenie częstotliwości kursowania dla wybranych linii, w tym linii wiodących,
–eliminacja wielofunkcyjności linii pozamiejskich przy obsłudze Śródmieścia,
–zwiększenie liczby połączeń, co przełoży się między innymi na częstotliwość kursowania i wzrost pracy eksploatacyjnej,
–wprowadzenie nowych połączeń, głównie o charakterze bezpośrednim, zwłaszcza między rejonami (dzielnicami) o wysokim potencjale demograficznym i ruchotwórczym,
–zwiększenie bezpośredniości połączeń wybranych dzielnic ze Śródmieściem,
–poprawienie atrakcyjności funkcjonowania linii ZTZ w Rybniku poprzez wykorzystanie na wybranych liniach nowego taboru autobusowego, oraz wprowadzenie większej ilości pojazdów niskopodłogowych przystosowanych do obsługi niepełnosprawnych,
–zwiększenie dostępności do publicznego transportu zbiorowego w poszczególnych dzielnicach (redukcja obszarów „wykluczonych" z obsługi publicznego transportu zbiorowego),
–zmiana przebiegu wybranych linii miejskich,
–budowa centrum przesiadkowego w okolicach dworca kolejowego (wspólnie z PKP),
–podniesienie funkcjonalności systemu elektronicznej karty miejskiej,
–dążenie do wprowadzenie integracji taryfowo-biletowej.

Projekt planu został wyłożony w dniach od 4 lutego 2014 r. do 24 lutego 2014 r. w siedzibie Zarządu Transportu  Zbiorowego  w  Rybniku,  44 – 200  Rybnik,  ul.  Budowlanych  6, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zarządu.

Uwagi i opinie dotyczące projektu należy składać na piśmie w Sekretariacie Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, do dnia 24 lutego 2014 r.

„Projekt planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego.” jest dostępny w wersji PDF tutaj.

stwen, 2014-02-04 14:28:59

Poprzednia strona: Strona główna
Następna strona: Komunikaty

Dodał(a): Stanisław Wengerski, 02-03-2009
Zmodyfikował(a): Stanisław Wengerski, 30-12-2016