Informacja: strona ztz.rybnik.pl wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Polityka cookies ». | Zamknij »
Zarzad Transportu Zbiorowego w Rybniku - Ogłoszenie o naborze Referent w dziale przewozów.

Ogłoszenie o naborze Referent w dziale przewozów.

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku ogłasza nabór na stanowisko:

REFERENT W DZIALE PRZEWOZÓW

 

Wymagania niezbędne:
-wykształcenie wyższe,
-znajomość przepisów z zakresów Ustawy o transporcie drogowym,
-umiejętność biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel,
-posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
-brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
-posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wymagania dodatkowe:
-umiejętność działania i podejmowania decyzji w stresie i pod presją czasu,
-doskonała organizacja pracy,
-umiejętność analitycznego myślenia,
-komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
-dyspozycyjność,
-umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
-kreatywność,
-inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
-umiejętność pracy w zespole,
-odpowiedzialność i dokładność.

Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku:
-obsługa systemu e-bilet,
-prowadzenie analiz potoków pasażerskich,
-prowadzenie analiz realizacji rozkładu jazdy,
-projektowanie i modernizacja linii autobusowych,
-przyjmowanie skarg i wniosków,
-udzielenie informacji pasażerom,
-kontrola biletów i nakładanie opłat dodatkowych pasażerom naruszającym Taryfę,

Wymagane dokumenty i oświadczenia :
-list motywacyjny i życiorys,
-kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
-kserokopia dowodu osobistego,
-oświadczenia kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
-oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
-oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Aplikację w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem kandydat na stanowisko „Referent w dziale przewozów” należy składać w sekretariacie ZTZ ul. Budowlanych 6 w Rybniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.05.2010 r.

Inne informacje:
Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Transportu Zbiorowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń ZTZ - zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.


Poprzednia strona: Referent w dziale przewozów.
Następna strona: REWIZOR

Dodał(a): Stanisław Wengerski, 29-04-2010
Zmodyfikował(a): Stanisław Wengerski, 30-12-2016