Informacja: strona ztz.rybnik.pl wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Polityka cookies ». | Zamknij »
Zarzad Transportu Zbiorowego w Rybniku - Ogłoszenie o naborze Referent w referacie windykacji.

Ogłoszenie o naborze Referent w referacie windykacji.

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku ogłasza nabór na  stanowisko:
REFERENT W REFERACIE WINDYKACJI

Wymagania niezbędne:

-wykształcenie minimum średnie,
-znajomość  “regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ”,
-znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
-umiejętność biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel,
-posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
-brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
-posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wymagania dodatkowe:

-doskonała organizacja pracy,
-umiejętność analitycznego myślenia,
-komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
-dyspozycyjność,
-umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
-kreatywność,
-inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
-umiejętność pracy w zespole,
-odpowiedzialność i dokładność.

Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku:
-przygotowywanie dokumentów do kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i komorniczego,
-sporządzanie wniosków sądowych,
-przygotowanie wezwań i upomnień,
-analiza dokumentów związanych z windykacją należności.

Wymagane dokumenty i oświadczenia :
-list motywacyjny i życiorys,
-kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
-kserokopia dowodu osobistego,
-oświadczenia kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
-oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
-oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Aplikację w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem kandydat na stanowisko „Referent w referacie windykacji” należy składać w sekretariacie ZTZ ul. Budowlanych 6 w Rybniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.07.2011 r.

Inne informacje:
Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Transportu Zbiorowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń ZTZ - zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.


Poprzednia strona: Referent w referacie windykacji.
Następna strona: REWIZOR

Dodał(a): Stanisław Wengerski, 30-06-2011
Zmodyfikował(a): Stanisław Wengerski, 30-12-2016