Informacja: strona ztz.rybnik.pl wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Polityka cookies ». | Zamknij »
Zarzad Transportu Zbiorowego w Rybniku - Ogłoszenie o naborze: Rewizor.

Ogłoszenie o naborze: Rewizor.

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku ogłasza nabór na dwa stanowiska:

REWIZOR


Wymagania niezbędne:

-wykształcenie średnie
-znajomość przepisów: ustawy prawo przewozowe w zakresie przewozu osób, ustawy o ochronie danych osobowych, -ustawy o samorządzie gminnym,
-posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
-posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wymagania dodatkowe:

-umiejętność działania i podejmowania decyzji w stresie i pod presją czasu,
-doskonała organizacja pracy,
-komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
-dyspozycyjność,
-umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
-kreatywność,
-umiejętność pracy w zespole,
-odpowiedzialność i dokładność.

Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku:

-przeprowadzanie kontroli w autobusach wykonujących komunikację na zlecenie ZTZ,
-sporządzanie raportów na stwierdzone nieprawidłowości,
-nakładanie opłat dodatkowych na pasażerów naruszających regulamin przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej,
-kontrola sprawności działania systemu e-bilet,
-kontrola oznakowania autobusów,
-kontrola stanu infrastruktury przystankowej,
-udzielenie informacji pasażerom,
-praca  w   systemie  zmianowym  w  zależności od potrzeb możliwa również w soboty i niedziele.

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

-list motywacyjny i życiorys,
-kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
-kserokopia dowodu osobistego,
-oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
-oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.


Termin i miejsce składania dokumentów:

Aplikację w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem kandydat na stanowisko „Rewizor” należy składać w sekretariacie ZTZ ul. Budowlanych 6 w Rybniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.05.2010 r.

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Transportu Zbiorowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń ZTZ - zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego


Poprzednia strona: REWIZOR
Następna strona: Rewizor- nabór II.

Dodał(a): Stanisław Wengerski, 04-05-2010
Zmodyfikował(a): Stanisław Wengerski, 30-12-2016