Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.

17.10.2020r. (sobota) - obostrzenia, zmiana limitu pasażerów w pojazdach w strefie żółtej:

- 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich miejsc stojących i siedzących
- obowiązek zakrywania nosa i ust
- sprzedaż biletów przez kierowców
- rozkład jazdy bez zmian

Objazd na ul. Świerklańskiej w Jankowicach od granicy Rybnika do skrzyżowania z ul. Boguszowicką.

Linia 31 i 32 kier. Boguszowice, linia 33 kier. Świerklany - z obsługi będą wyłączone następujące przystanki:

- Rybnik Chwałowice Osiedle (w to miejsce będzie obsługiwany przystanek Rybnik Chwałowice Malchera)
- Rybnik Chwałowice Pętla
- Jankowice Świerklańska

Linie 13, 31, 33 kier. Rybnik - z obsługi będą wyłączone następujące przystanki:

- Jankowice Świerklańska
- Rybnik Chwałowice Pętla

Jak uzyskać e - Kartę? Wnioski do pobrania. Informacja SMS

Jak uzyskać e – Kartę imienną?

W punktach MPS znajdujących się w Rybniku na Placu Wolności 20 lub na Dworcu Autobusowym przy ul. Budowlanych 6 należy:

 1. złożyć czytelnie wypełniony wniosek o wydanie imiennej elektronicznej karty miejskiej,
 2. dołączyć nieprzyklejone, aktualne zdjęcie opisane z tyłu.

Osoby, które na wniosku podały swój numer telefonu komórkowego, otrzymają od nas SMSa z informacją o gotowości karty do odbioru. Telefon, z którego przysłana zostanie wiadomość: 509-494-073 (prosimy nie oddzwaniać na ten numer - służy on wyłącznie do przesyłania informacji).

W przypadku uprawnień do ulgi, należy okazać oryginał właściwego dokumentu:

 1. uczniowie (ulga 50% do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 20 rok życia) – ważna legitymacja szkolna lub inny dokument wystawiony przez placówkę oświatową,
  (Dzieci i młodzież do 16 roku życia – wniosek składa i podpisuje rodzic lub opiekun prawny) 
 2. studenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych do 26 roku życia (ulga 50%) - ważna legitymacja studencka,
 3. osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji - oryginał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, dokument tożsamości,
 4. uczniowie (ulga 100%) - w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i ośrodków wsparcia na trasie z miejsc zamieszkania lub pobytu do placówki w ramach prowadzonych zajęć i z powrotem - oryginał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, oryginał ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu wystawionego przez właściwy organ lub instytucję, na okres wskazany w tym dokumencie,
 5. Honorowi Dawcy Krwi z przyznaną odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” (ulga 100%) - oryginał legitymacji,
 6. osoby po ukończeniu 70 roku życia - dowód osobisty,
 7. osoby po ukończeniu 65 roku życia - dowód osobisty,
 8. kierowcy obsługujący linie komunikacji miejskiej, z miejsca zamieszkania do miejsca pracy - zaświadczenie o zatrudnieniu, dowód osobisty,
 9. dzieci z rodzin wielodzietnych - Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, ważna legitymacja szkolna,
 10. rodzice dzieci z rodzin wielodzietnych - Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, dowód osobisty.

Złożenie wniosku lub odbiór e  - Karty:

 1. przez osobę, która nie ukończyła 16 roku życia - do wniosku należy dołączyć upoważnienie wystawione przez rodzica lub opiekuna prawnego,
 2. przez inną osobę pełnoletnią niebędącą wnioskodawcą - do wniosku należy dołączyć upoważnienie wystawione przez wnioskodawcę.

NIE MOŻNA UPOWAŻNIĆ DO WYKONANIA OBYDWU CZYNNOŚCI - DO ZŁOŻENIA WNIOSKU I ODBIORU E - KARTY.

Odbiór e - Karty następuje przy jednoczesnym jej doładowaniu biletem okresowym (7 - dniowym, 14 - dniowym, 30 - dniowym) lub punktami w wysokości od 8,00zł do 100,00zł.

Wyrobienie duplikatu e - Karty:

Do wyrobienia duplikatu e - Karty niezbędne będą:

 1. wniosek o zablokowanie e - Karty i przelanie środków,
 2. nieprzyklejone, aktualne zdjęcie opisane z tyłu,
 3. opłata za wyrobienie duplikatu w kwocie 10,00zł,
 4. dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, w przypadku uprawnień do ulgi należy okazać oryginał właściwego dokumentu (np. legitymacja szkolna, Karta Dużej Rodziny).

Jak uzyskać e - Kartę dla członków Dużej Rodziny?

W punktach MPS znajdujących się w Rybniku na Placu Wolności 20 lub na Dworcu Autobusowym przy ul. Budowlanych 6 należy:

 1. złożyć czytelnie wypełniony wniosek o wydanie imiennej elektronicznej karty miejskiej "Duża Rodzina",
 2. dołączyć nieprzyklejone, aktualne zdjęcie opisane z tyłu,
 3. dołączyć akt urodzenia – dotyczy dzieci do 6 lub 7 roku życia, nieuczęszczających do szkoły,
 4. okazać aktualną legitymację szkolną, studencką lub zaświadczenie z właściwej placówki,
 5. okazać Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny,
 6. dowód osobisty,
 7. okazać postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej – dotyczy rodzin zastępczych,
 8. okazać postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka – dotyczy dziecka umieszczonego w Rodzinnym Domu Dziecka.

Jak uzyskać e - Kartę na okaziciela?

e - Karta na okaziciela dostępna jest w Miejskich Punktach Sprzedaży (MPS) oraz Komercyjnych Punktach Sprzedaży (KPS). Wykaz punktów komercyjnych znajduje się w zakładce E - Karta - Gdzie kupić bilet na e - Kartę?

Wnioski

Wnioski na wyrobienie e - Karty imiennej, e - Karty dla członków Dużej Rodziny, upoważnienia oraz wnioski o zablokowanie e - Karty można pobrać w MPS na Placu Wolności oraz na Dworcu Autobusowym.

Wnioski do pobrania w formacie pdf:

Wniosek o wydanie imiennej elektronicznej karty miejskiej (e - Karty) (pdf, 241 KB) 
Wniosek o wydanie imiennych elektronicznych kart miejskich (e - Kart) Duża Rodzina (pdf, 243 KB)
Upoważnienie (pdf, 145 KB)
Upoważnienie dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia (pdf, 145 KB)
Wniosek o zablokowanie e - Karty imiennej oraz przelanie środków na duplikat (pdf, 180 KB)

Bilety w czerwonej strefie.


Ze względu na wprowadzenie obostrzeń, zawieszona została sprzedaż biletów u kierowców autobusów. Obecnie przejazd może być opłacony za pośrednictwem rybnickiej e - Karty, karty płatniczej lub aplikacji dostępnych na smartfona.

Skycash - nowa metoda płatności.

Od 03 sierpnia 2020r. podróżni korzystający z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku mogą zakupić bilety za pośrednictwem darmowej aplikacji Skycash.

jakdojade.pl w Rybniku.

Już od 27.07.2020r. pasażerowie komunikacji miejskiej mogą planować swoje podróże korzystając z wyszukiwarki jakdojade.pl. Jest ona dostępna w wersji mobilnej oraz na komputer. Aplikację można pobrać w sklepie Google Play oraz App Store.

Jak korzystać?
Należy wskazać punkt początkowy oraz cel podróży. Na podstawie tych danych system określa odpowiednią trasę, szacowany jest czas dojścia do przystanku, numery linii wraz z godzinami odjazdu oraz przesiadki. W informacjach o trasie przejazdu uwzględnione są również prowadzone roboty drogowe.

Życzenia Wielkanocne.

Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy życzy Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.

27.01.2020 r. - zmiany w rozkładzie jazdy.

ZTZ w Rybniku informuje, że w związku z ograniczeniami budżetowymi z dniem 27.01.2020 r. wprowadzone zostaną następujące zmiany w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej.

Życzenia

ZTZ Rybnik | Kontakt | BIP | Rozkłady jazdy | RODO | Deklaracja dostępności
© Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku, wszelkie prawa zastrzeżone.