WYCIĄG Z REGULAMINU PRZEWOZU OSÓB BAGAŻU LUB ZWIERZĄT W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ ZARZĄD TRANSPORTU ZBIOROWEGO W RYBNIKU

(na podstawie: Uchwały Nr 406/XXIV/2020 rady Miasta Rybnika

z 25.06.2020 r. Dz. Urz. Woj. Śl. z 02.07.2020 r. poz. 5245)

OPŁATY ZA PRZEJAZD

 • Pasażerowie mogą podróżować środkami komunikacji zbiorowej na podstawie:
 • ważnej "e - Karty" lub
 • biletu jednorazowego lub
 • biletu zakupionego przez urządzenie mobilne lub
 • wymienionych w regulaminie dokumentów uprawniających do korzystania z ulg lub zwolnień z opłat za przejazd.

"e - Karta" - bezprzewodowa, elektroniczna karta miejska będąca nośnikiem biletów elektronicznych, obowiązujących w sieci komunikacji organizowanej przez ZTZ.
"e - Karta" występuje w dwóch rodzajach:

 1. jako karta imienna, będąca nośnikiem elektronicznych biletów jednorazowych, elektronicznych biletów okresowych i informacji o ewentualnych ulgach bądź przejazdach bezpłatnych,
 2. jako karta na okaziciela, będąca nośnikiem elektronicznych biletów jednorazowych.

  Ustala się dwie strefy opłat:
  1. strefa 0, obejmuje przejazd w granicach Miasta Rybnika,
  2. strefa 1, obejmuje przejazd poza granicami Miasta Rybnika.

 

PRZEJAZDY BEZPŁATNE:

Uprawnienia do jednorazowych i okresowych przejazdów bezpłatnych posiadają:

 1. posłowie na Sejm RP i senatorowie RP – na podstawie ważnej legitymacji,
 2. inwalidzi wojenni i wojskowi oraz osoby zrównane w uprawnieniach z inwalidami wojennymi (wojskowymi) – na podstawie ważnej książki inwalidy wojennego (wojskowego) wydanej przez organ rentowy lub wydanej „e - Karty” imiennej,
 3. opiekun lub przewodnik towarzyszący w czasie przejazdu inwalidzie wojennemu (wojskowemu) zaliczanemu do I grupy inwalidzkiej lub całkowicie niezdolnemu do pracy i jednocześnie niezdolnemu do samodzielnej egzystencji – na podstawie książki inwalidy lub wydanej „e - Karty” imiennej,
 4. dzieci do czwartego roku życia – na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się dzieckiem w czasie przejazdu,
 5. osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, na podstawie „e - Karty” imiennej,
 6. opiekun lub przewodnik towarzyszący w czasie przejazdu osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji, na podstawie „e - Karty” imiennej wydanej dla opiekuna lub przewodnika osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji,
 7. uczniowie (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i ośrodków wsparcia na trasie z miejsc zamieszkania lub pobytu do placówki w ramach prowadzonych zajęć i z powrotem – na podstawie „e - Karty” imiennej wydanej na podstawie legitymacji (szkolnej) lub innego dokumentu wystawionego przez właściwy organ lub instytucję, na okres wskazany w tym dokumencie,
 8. rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży, o której mowa w pkt.7 - na podstawie „e - Karty” imiennej wydanej na podstawie ważnego dokumentu wystawionego przez właściwy organ lub instytucję na okres wskazany w tym dokumencie,
 9. osoby po ukończeniu 70 roku życia (od dnia ukończenia), – na podstawie „e - Karty” imiennej, natomiast osoby po ukończeniu 80 roku życia (od dnia ukończenia), na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym datę urodzenia,
 10. kierowcy obsługujący linie komunikacji miejskiej, z miejsca zamieszkania do miejsca pracy – na podstawie „e - Karty” imiennej,
 11. Honorowi Dawcy Krwi z przyznaną odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” – na podstawie „e - Karty” imiennej,
 12. właściciele samochodu w dniu 22 września każdego roku – (Dzień bez samochodu) – na podstawie dowodu rejestracyjnego tego samochodu, oraz dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości zawierającego zdjęcie.

PRZEJAZDY ULGOWE

Uprawnienia do przejazdów ulgowych posiadają:

 1. kombatanci wojenni oraz osoby posiadające równorzędne uprawnienia – na podstawie legitymacji wydanej przez:Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
 2. studenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,
 3. słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – na podstawie legitymacji wystawionej przez właściwy organ,
 4. dzieci powyżej 4 roku życia do 7 roku życia (na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka lub oświadczenia osoby sprawującej nad nim opiekę), oraz dzieci powyżej 7 roku życia do momentu ukończenia nauki w szkole podstawowej, ponadpodstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 20 rok życia – na podstawie legitymacji szkolnej lub imiennego dokumentu wystawionego przez placówkę oświatową lub "e - Karty” imiennej wydanej na podstawie wymienionych uprzednio dokumentów,
 5. dzieci z rodzin wielodzietnych – na podstawie „e - Karty” imiennej wydanej po przedstawieniu udokumentowanego wniosku:
  a. do ukończenia 18 roku życia lub
  b. do ukończenia 25 roku życia w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki w szkole o uprawnieniach szkoły publicznej; uprawnienie obejmuje dzieci i młodzież uczącą się w szkole o uprawnieniach szkoły publicznej do ukończenia 25 roku życia; utrata uprawnień przez jedno z dzieci nie pozbawia pozostałych dzieci nabytych uprawnień,
 6. rodzice dzieci z rodzin wielodzietnych – na podstawie ogólnopolskiej karty dużej rodziny i dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość lub „e - Karty” imiennej,
 7. dzieci oraz rodzice lub opiekunowie prawni tych dzieci podróżujący wraz z nimi, po dokonaniu rejestracji przejazdu biletem okresowym, albo zakupu biletu ulgowego na podstawie § 5 ust 3 pkt. 11 Regulaminu – w soboty, niedziele i święta, a także w inne dni określone przez Prezydenta Miasta,
 8. zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej podróżujące wraz z opiekunem (wychowawcą, nauczycielem lub inną wyznaczoną osobą) na podstawie imiennej listy sporządzonej przez placówkę oświatową,
 9. osoby po ukończeniu 65  roku  życia – na podstawie dokumentu potwierdzającego datę urodzenia lub „e - Karty” imiennej,
 10. renciści mający ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy – na podstawie legitymacji rencisty (z odpowiednim wskazaniem na legitymacji) lub orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub „e - Karty” imiennej wydanej na podstawie tejże legitymacji lub orzeczenia, lub decyzji o przyznaniu renty,
 11. właściciele lub współwłaściciele samochodów osobowych – na podstawie biletu jednorazowego zakupionego z „e - Karty”, u kierowcy lub przez urządzenie mobilne oraz ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego,
 12. właściciele lub współwłaściciele samochodów osobowych rozliczający się w Urzędzie Skarbowym w Rybniku – na podstawie „e - Karty” imiennej wydanej na podstawie złożonego oświadczenia oraz ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego.

Pasażer może korzystać podczas przejazdu tylko z jednej ulgi.

PRZEWÓZ BAGAŻU I ZWIERZĄT

 1. Nie pobiera się opłat za przewóz:
  1. bagażu ręcznego, którego wymiary nie przekraczają: 80cm x 60cm x 40cm,
  2. wózka, pod warunkiem, że jego właściciel podróżuje wraz z podopiecznym, korzystającym z takiego urządzenia,
  3. wózków inwalidzkich (w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 2007 r. Prawo o ruchu drogowym) oraz innych przedmiotów ortopedycznych wykorzystywanych do poruszania się przez podróżujące osoby niepełnosprawne,
  4. małych zwierząt trzymanych na rękach (koty, psy, ptaki i inne),
  5. hulajnóg ze złożonymi kierownicami.
 2. Pasażerowie mogą przewozić odpłatnie w pojazdach bagaż inny niż określony w ust.1, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia go w pojeździe w sposób niezagrażający bezpieczeństwu jazdy, nieutrudniający przejścia i nienarażający na zanieczyszczenie lub uszkodzenie odzieży lub ciała innych pasażerów.
 3. Bagażu i zwierząt nie wolno trzymać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 4. Pasażer zobowiązany jest do zdjęcia z siebie plecaka o wymiarach przekraczających 80cm x 60cm x 40cm. Nie dotyczy to dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej.
 5. Przewóz rowerów jest dopuszczony w pojazdach wyposażonych w bagażnik zewnętrzny przystosowany do takiego przewozu – wyłącznie na bagażniku zewnętrznym. Umieszczenie i zdjęcie roweru z bagażnika jest możliwe na przystanku początkowym i końcowym.
 6. Opłata za przewóz bagażu i zwierząt obowiązuje wg cennika jak za przejazd normalny pasażera na danej linii.
 7. Pasażer odpowiada za szkody powstałe w związku z przewożeniem bagażu lub zwierząt.
 8. W pojazdach można przewozić psy, pod warunkiem, że posiadają kagańce i trzymane są na smyczy. Warunkiem przewozu innych zwierząt jest umieszczenie ich w koszach, klatkach itp.

 KONTROLA I OŁATY DODATKOWE

 1. Pasażer odbywający podróż obowiązany jest do okazywania do kontroli ważnego biletu lub „e - Karty”. W razie korzystania z przejazdu bezpłatnego lub ulgowego pasażer winien posiadać wymagany odpowiedni dokument uprawniający do takiego przejazdu.
 2. Za przejazd:
 1. bez ważnego biletu lub ważnej „e - Karty”, lub brak rejestracji „e - Karty” imiennej przy korzystaniu z przejazdu,
 2. bez wymaganego regulaminem dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi lub zwolnienia od opłaty w przejeździe,
 3. za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu,
 4. za przewóz bagażu lub zwierzęcia bez ważnego biletu lub ważnej "e - Karty" lub niezgodnie z warunkami przewidzianymi w regulaminie,

pobiera się opłatę dodatkową oraz opłatę za przejazd zgodnie z cennikiem.

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Opłatę za przejazd pasażer uiszcza wchodząc do pojazdu poprzez rejestrację przejazdu, zakup biletu poprzez urządzenie mobilne, kartę płatniczą albo u kierowcy pojazdu.
 2. Brak możliwości nabycia biletu u kierowcy pojazdu nie zwalnia pasażera z odpowiedzialności za przejazd bez ważnego biletu.
 3. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na wyznaczonych do tego celu przystankach po całkowitym zatrzymaniu pojazdu; pierwszeństwo przed wsiadającymi mają osoby opuszczające pojazd, osoby starsze, niepełnosprawne.
 4. W trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania z niego, pasażerowie powinni stosować się do zamieszczonych w nim informacji o charakterze porządkowym.
 5. Pasażer, który zajmie miejsce oznaczone: „dla osoby niepełnosprawnej” lub „osoby z dzieckiem na ręku”, jeśli nie ma ku temu uprawnień, obowiązany jest zwolnić je w razie zgłoszenia się osoby, dla której miejsce takie jest przeznaczone.
 6. Dziecko przewożone w pojeździe w wózku dziecięcym powinno być zabezpieczone szelkami zapobiegającymi wypadnięciu; wózek powinien być zabezpieczony przed przemieszczaniem się wewnątrz pojazdu i umieszczony równolegle do kierunku jazdy autobusu.
 7. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się przeznaczonych do tego uchwytów i poręczy.

Zabrania się:

 1. wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego po sygnale odjazdu,
 2. jazdy na stopniach lub zewnętrznych częściach pojazdu,
 3. otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy,
 4. wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,
 5. nieuzasadnionej sygnalizacji zatrzymania pojazdu,
 6. zajmowania miejsca w pobliżu kierowcy w sposób ograniczający jego pole widzenia,
 7. zanieczyszczania pojazdu, a także niszczenia jego urządzeń,
 8. wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,
 9. spożywania artykułów żywnościowych, mogących zabrudzić innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu,
 10. palenia w pojeździe tytoniu, e-papierosów, a także spożywania napojów alkoholowych i zażywania narkotyków oraz innych środków powszechnie uznanych za odurzające w pojeździe,
 11. grania w pojeździe na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju,
 12. prowadzenia w pojeździe wszelkich zbiórek pieniędzy lub jakichkolwiek rzeczy, za wyjątkiem sytuacji, w których organizator posiada stosowne zezwolenie,
 13. wchodzenia do pojazdu z założonymi łyżworolkami, wrotkami lub innym podobnym sprzętem,
 14. wykonywania w pojeździe czynności mogących narazić innych pasażerów na szkodę lub obrażenia,
 15. odstępowania zakupionego biletu jednorazowego innej osobie,
 16. przewożenia rowerów wewnątrz pojazdu; zakaz ten nie dotyczy osób upoważnionych przez ZTZ,
 17. przewożenia przedmiotów i materiałów niebezpiecznych.

Kierujący pojazdem, kontrolerzy biletów oraz personel nadzoru ruchu:

 1. ma prawo odmówić przewozu osób nietrzeźwych, mogących zabrudzić innych pasażerów i pojazd, zachowujących się agresywnie, bądź stwarzających inne istotne zagrożenie dla pasażerów,
 2. może wezwać Policję, Straż Miejską celem interwencji lub zjechać do najbliższego komisariatu tych jednostek.

Osobom, które opuściły pojazd na wezwanie w/w osób w związku z nieprzestrzeganiem przepisów niniejszego regulaminu nie przysługuje zwrot należności za bilet.

W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu ważny bilet, przysługuje prawo do kontynuowania podróży na podstawie posiadanego biletu następnym autobusem linii przebiegającej tą samą trasą.

Pełny teksy Uchwały jest dostępny TUTAJ.

ZTZ Rybnik | Kontakt | BIP | Rozkłady jazdy | RODO | Deklaracja dostępności
© Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku, wszelkie prawa zastrzeżone.