WYCIĄG Z REGULAMINU PRZEWOZU OSÓB BAGAŻU LUB ZWIERZĄT W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ ZARZĄD TRANSPORTU ZBIOROWEGO W RYBNIKU

(na podstawie: Uchwały Nr 480/XXX/2017 Rady Miasta Rybnika

z 12.01.2017 r. Dz. Urz. Woj. Śl. z 19.01.2017 r. poz. 472)

OPŁATY ZA PRZEJAZD

 • Pasażerowie mogą podróżować środkami komunikacji zbiorowej na podstawie:
 • ważnej e-Karty, lub
 • biletu jednorazowego, lub
 • biletu zakupionego przez urządzenie mobilne, lub
 • wymienionych w regulaminie dokumentów uprawniających do korzystania z ulg lub zwolnień z opłat za przejazd.

e-Karta – bezprzewodowa, elektroniczna karta miejska będąca nośnikiem biletów elektronicznych obowiązujących w sieci komunikacji organizowanej przez ZTZ:

 1. jako karta na okaziciela, będąca nośnikiem elektronicznych biletów jednorazowych,
 2. jako karta imienna, będąca nośnikiem elektronicznych biletów jednorazowych, elektronicznych biletów okresowych.
  • Ustala się dwie strefy opłat:
  • strefa 0 obejmuje przejazd w granicach Miasta Rybnika,
  • strefa 1 obejmuje przejazd poza granicami Miasta Rybnika.

 

PRZEJAZDY BEZPŁATNE:

Uprawnienia do jednorazowych i okresowych przejazdów bezpłatnych posiadają:

 • posłowie na Sejm RP i senatorowie RP – na podstawie ważnej legitymacji,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, oraz osoby zrównane w uprawnieniach z inwalidami wojskowymi – na podstawie ważnej książki inwalidy wojennego (wojskowego) wydanej przez organ rentowy, lub wydanej „e-Karty” imiennej,
 • opiekun lub przewodnik towarzyszący w czasie przejazdu inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej lub całkowicie niezdolnym do pracy i jednocześnie niezdolnym do samodzielnej egzystencji – na podstawie książki inwalidy wojennego z odpowiednim wpisem, lub wydanej „e-Karty” imiennej,
 • dzieci do czwartego roku życia – na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się dzieckiem w czasie przejazdu,
 • osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, na podstawie „e-Karty” imiennej,
 • opiekun lub przewodnik towarzyszący w czasie przejazdu osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji, na podstawie „e-Karty” imiennej wydanej dla opiekuna lub przewodnika osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Uprawnienie nie przysługuje opiekunowi lub przewodnikowi osoby, która posiada w orzeczeniu o niepełnosprawności pozytywne wskazania co do zdolności do pracy,
 • uczniowie (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i ośrodków wsparcia na trasie  z miejsca zamieszkania lub pobytu do placówki w ramach prowadzonych zajęć i z powrotem – na podstawie „e-Karty” imiennej,
 • rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnych albo uczniów szkół specjalnych przy przejazdach o których mowa w pkt.7 na podstawie „e-Karty” imiennej,
 • osoby po ukończeniu 70 roku życia, urodzone w 1938 r. i później – na podstawie „e-Karty” imiennej, natomiast osoby urodzone wcześniej, na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego datę urodzenia,
 • kierowcy obsługujący linie komunikacji miejskiej, z  miejsca zamieszkania do miejsca pracy – na podstawie „e-Karty” imiennej,
 • Honorowi Dawcy Krwi z przyznaną odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” – na podstawie „e-Karty” imiennej,
 • właściciele samochodu w dniu 22 września każdego roku – (Dzień bez samochodu) – na podstawie dowodu rejestracyjnego tego samochodu, oraz dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości zawierającego zdjęcie.

 

PRZEJAZDY ULGOWE

Uprawnienia do przejazdów ulgowych posiadają:

 • kombatanci wojenni oraz osoby posiadające równorzędne uprawnienia – na podstawie legitymacji wydanej przez właściwą instytucję,
 • studenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,
 • słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – na podstawie legitymacji wystawionej przez właściwy organ,
 • dzieci powyżej 4 roku życia do momentu ukończenia nauki w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 20 rok życia – na podstawie legitymacji szkolnej lub innego dokumentu wystawionego przez właściwy organ lub instytucję, lub „e-Karty” imiennej,
 • dzieci z rodzin wielodzietnych – na podstawie „e-Karty” imiennej wydanej po przedstawieniu udokumentowanego wniosku,
 • rodzice dzieci z rodzin wielodzietnych… – na podstawie ogólnopolskiej karty dużej rodziny i dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość, lub „e-Karty” imiennej,
 • dzieci oraz rodzice lub opiekunowie prawni tych dzieci podróżujący wraz z nimi, po dokonaniu rejestracji przejazdu biletem okresowym, albo zakupu biletu ulgowego na podstawie § 5 ust 3 pkt. 11 Regulaminu – w soboty, niedziele i święta, a także w inne dni określone przez Prezydenta Miasta,
 • zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej podróżujące wraz z opiekunem – na podstawie imiennej listy, sporządzonej przez placówkę oświatową, oraz biletu grupowego wydanego przez ZTZ,
 • osoby po ukończeniu 65  roku  życia  –  na  podstawie  dokumentu  potwierdzającego  datę  urodzenia,  lub  „e-Karty” imiennej,
 • renciści mający ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy – na podstawie legitymacji rencisty lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, lub „e-Karty” imiennej,
 • właściciele lub współwłaściciele samochodów osobowych – na podstawie  biletu jednorazowego zakupionego z „e-Karty”, u kierowcy, lub przez urządzenie mobilne, oraz ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego,
 • właściciele lub współwłaściciele samochodów osobowych rozliczający się w Urzędzie Skarbowym w Rybniku – na podstawie „e-Karty” imiennej wydanej na podstawie złożonego oświadczenia, oraz ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego.

 

Pasażer może korzystać podczas przejazdu tylko z jednej ulgi.

 

PRZEWÓZ BAGAŻU I ZWIERZĄT

 1. Nie pobiera się opłat za przewóz:
  • bagażu ręcznego, którego wymiary nie przekraczają: 80cm x 60cm x 40cm,
  • wózka dziecięcego lub sanek w których znajduje się dziecko,
  • wózków inwalidzkich oraz innych przedmiotów ortopedycznych wykorzystywanych do poruszania się przez podróżujące osoby niepełnosprawne,
  • małych zwierząt trzymanych na rękach (koty, psy, ptaki i inne).
 2. Pasażerowie mogą przewozić odpłatnie w pojazdach bagaż inny niż określony w ust.1 jeżeli istnieje możliwość umieszczenia go w pojeździe w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu jazdy, nie utrudniający przejścia i nie narażający na zanieczyszczenie lub uszkodzenie odzieży lub ciała innych pasażerów.
 3. Bagażu i zwierząt nie wolno trzymać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 4. Pasażer zobowiązany jest do zdjęcia plecaka o wymiarach przekraczających 80cm x 60cm x 40cm. Nie dotyczy to dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej.
 5. Przewóz rowerów jest dopuszczony w pojazdach wyposażonych w bagażnik zewnętrzny przystosowany do takiego przewozu – wyłącznie na bagażniku zewnętrznym. Umieszczenie i zdjęcie roweru z bagażnika jest możliwe na przystanku początkowym i końcowym.
 6. Opłata za przewóz bagażu i zwierząt obowiązuje wg cennika jak za przejazd normalny pasażera na danej linii.
 7. Pasażer odpowiada za szkody powstałe w związku z przewożeniem bagażu lub zwierząt.

 

KONTROLA I OŁATY DODATKOWE

 1. Pasażer odbywający  podróż  obowiązany  jest  do  okazywania  do  kontroli  ważnego  biletu  lub „e-Karty”. W razie korzystania z przejazdu bezpłatnego lub ulgowego pasażer winien posiadać wymagany odpowiedni dokument uprawniający go do takiego przejazdu.
 2. Za przejazd:
 1. bez ważnego biletu lub ważnej „e-Karty”, lub brak rejestracji „e-Karty” imiennej przy korzystaniu z przejazdu,
 2. bez wymaganego regulaminem dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi lub zwolnienia od opłaty w przejeździe,
 3. za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu,
 4. za przewóz bagażu lub zwierzęcia bez ważnego biletu lub ważnej e-Karty, lub niezgodnie z warunkami przewidzianymi w regulaminie,

pobiera się opłatę dodatkową oraz opłatę za przejazd zgodnie z cennikiem.

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 • Opłatę za przejazd pasażer uiszcza wchodząc do pojazdu poprzez rejestrację przejazdu, zakup biletu poprzez urządzenie mobilne, albo u kierowcy pojazdu.
 • Brak możliwości nabycia biletu u kierowcy pojazdu nie zwalnia pasażera z odpowiedzialności za przejazd bez biletu,
 • Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na wyznaczonych do tego celu przystankach po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
 • W trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania z niego, pasażerowie powinni stosować się do zamieszczonych w nim informacji o charakterze porządkowym.
 •  Pasażer, który zajmuje miejsce oznaczone „dla osoby niepełnosprawnej” lub „osoby z dzieckiem na ręku” jeśli nie ma ku temu uprawnień, obowiązany jest zwolnić je w razie zgłoszenia się osoby, dla której takie miejsce jest przeznaczone.
 • Dziecko przewożone w pojeździe w wózku dziecięcym powinno być zabezpieczone szelkami zapobiegającymi wypadnięciu.
 • Pasażerowie zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się przeznaczonych do tego uchwytów i poręczy.

Zabrania się:

 • wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego po sygnale odjazdu,
 • jazdy na stopniach lub zewnętrznych częściach pojazdu,
 • otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy,
 • wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,
 • nieuzasadnionej sygnalizacji zatrzymania pojazdu,
 • zajmowania miejsca w pobliżu kierowcy w sposób ograniczający jego pole widzenia,
 • zanieczyszczania pojazdu, a także niszczenia jego urządzeń,
 • wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,
 • spożywania artykułów żywnościowych, mogących zabrudzić innych pasażerów, lub zanieczyścić wnętrze pojazdu,
 • palenia tytoniu, e-papierosów, a także spożywania napojów alkoholowych w pojeździe,
 • grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników, lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,
 • prowadzenia wszelkich zbiórek pieniędzy lub jakichkolwiek rzeczy, za wyjątkiem sytuacji w których organizator posiada stosowne zezwolenie,
 • wchodzenia do pojazdu z założonymi łyżworolkami, wrotkami lub innym podobnym sprzęcie,
 • wykonywania innych czynności mogących narazić innych pasażerów na szkodę lub obrażenia,
 • odstępowania zakupionego biletu jednorazowego innej osobie,
 • przewożenia rowerów wewnątrz pojazdu; zakaz ten nie dotyczy osób upoważnionych przez ZTZ,
 • przewożenia przedmiotów i materiałów niebezpiecznych,
 • wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.

Kierujący pojazdem, rewizorzy, oraz personel nadzoru ruchu ma prawo odmówić przewozu osób nietrzeźwych, mogących zabrudzić innych pasażerów i pojazd, zachowujących się agresywnie, bądź stwarzających inne istotne zagrożenie dla pasażerów.

Osobom, które opuściły pojazd na wezwanie w.wym osób w związku z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu nie przysługuje zwrot należności za bilet.

W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu ważny bilet, przysługuje prawo do kontynuowania podróży na podstawie posiadanego biletu następnym autobusem linii przebiegającej tą samą trasą.

Pełny teksy Uchwały jest dostępny TUTAJ.