NABÓR 2 NA STANOWISKO REWIZOR

publikacja 2018-03-08
kategoria: Nabór na stanowiska 2018

Rybnik, 8 marca 2018 r.

ZTZ D.4.11.18

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku ogłasza:

NABÓR NA STANOWISKO REWIZOR

Wymagania niezbędne (formalne):

-obywatelstwo polskie,
-udokumentowane (świadectwem ukończenia szkoły) wykształcenie średnie,
-posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
-korzystanie z pełni praw publicznych,
-brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wymagania dodatkowe:

-znajomość przepisów Ustaw: o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o publicznym transporcie zbiorowym,
-znajomość Regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ,
-znajomość obowiązującego cennika opłat na liniach ZTZ,
-znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
-umiejętność biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel oraz znajomość środowiska Windows.

Wymagania pożądane:
-doskonała organizacja pracy,
-umiejętność działania i podejmowania decyzji w stresie i pod presją czasu,
-umiejętność analitycznego myślenia,
-komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
-dyspozycyjność,
-umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
-kreatywność,
-inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
-umiejętność pracy w zespole,
-odpowiedzialność i dokładność,
-gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
-dodatkowym atutem będzie znajomość technik interwencyjnych.

Warunki pracy na danym stanowisku:

-przeprowadzanie kontroli w autobusach wykonujących komunikację na zlecenie ZTZ zgodnie z przekazanymi zasadami,
-sporządzanie raportów na stwierdzone nieprawidłowości,
-nakładanie opłat dodatkowych na pasażerów naruszających regulamin przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej,
-kontrola sprawności działania systemu poboru opłat,
-kontrola oznakowania autobusów,
-kontrola stanu infrastruktury przystankowej,
-udzielenie informacji pasażerom,
-praca w systemie zmianowym w zależności od potrzeb możliwa również w soboty i niedziele.


Wymagane dokumenty i oświadczenia :

-list motywacyjny,
-CV,
-kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
-kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
-kserokopia dowodu osobistego,
-oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
-oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
-oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt, a w razie zatrudnienia - w celu realizacji obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem,
-oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu, iż informacje zawarte w ofercie stanowią informację publiczną.

Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

-oświadczenie kandydata o znajomości Ustaw: o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o publicznym transporcie zbiorowym,
-oświadczenie kandydata o znajomości "Regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ", znajomość obowiązującego cennika opłat na liniach ZTZ, znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
-oświadczenie kandydata o umiejętności biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel oraz znajomości środowiska Windows.

List motywacyjny, powinien być własnoręcznie podpisany.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Termin i miejsce składania dokumentów:


Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Kandydat na stanowisko Rewizor" należy składać w sekretariacie ZTZ ul. Budowlanych 6 w Rybniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2018 r.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZTZ, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu lutym 2018 r., wyniósł poniżej 6%.

Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do ZTZ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w ZTZ - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902). Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

<< Wstecz | Wersja do druku
Rejestr zmian treści:
DataOpis
2018-03-08Dodano treść.
2018-03-12Edytowano treść.