Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu
Zbiorowego w Rybniku ul. Budowlanych 6 44-200 Rybnik

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w możliwy jest pod adresem
e-mail: iod@kwiecienipartnerzy.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b, w celu zawarcia i realizacji umowy przewozu, zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (t.j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1983), oraz w celu dowodowym, będącym realizacją
prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek
potrzeby wykazania faktów lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na
podstawie przepisów prawa przewozowego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1983), kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) i
kodeksu postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 155 z późn.
zm.), a także w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o
rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania e-karty,
a także zawarcia i wykonania umowy przewozu. Podstawą prawną przetwarzania
danych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Niektóre dane osobowe,
jak telefon kontaktowy lub/i email, są zbierane na podstawie Pani/Pana
zgody, wówczas podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu realizacji
procesu reklamacyjnego zgodnie z dyspozycją zgłaszającego na zasadach
określonych przepisami Kodeksu cywilnego (art. 560 k.c. w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).


4. Uzyskane od Pani/Pana dane osobowe niezbędne dla realizacji celów
wskazanych w pkt 3, ujęte na bilecie, należą do kategorii tzw. danych
zwykłych.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- Zarząd Transportu Zbiorowego, ul. Budowlanych 6, 44-200 Rybnik
- przewoźnik działający na zlecenie Organizatora publicznego transportu
zbiorowego;
- podmioty, którym zlecone zostanie serwisowanie systemów informatycznych;
- operator pocztowy, któremu zlecone zostanie doręczenie kierowanej do
Pana/Pani korespondencji.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z
przepisów prawa, a w szczególności przez okres wskazany w ustawie Prawo
przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983), przepisów prawa w zakresie
przechowywania dokumentacji księgowej, archiwizacji oraz przepisów prawa
odnoszących się do przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu
Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.). Okresy te mogą zostać
przedłużone w przypadku, gdy termin przedawnienia został przerwany, o
czas przerwy oraz gdy sprawa jest w toku postępowania sądowego lub
egzekucyjnego, na czas trwania tych postępowań.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
i Pani/Pana dziecka/podopiecznego dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana i Pani/Pana
dziecka/podopiecznego danych osobowych,
- na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, za wyjątkiem
przewidzianym ust. 3 lit. b, c, d lub e tego przepisu,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia swoich i dziecka
danych osobowych.
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych , za wyjątkiem zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane za pomocą systemów
informatycznych w tym częściowo w sposób zautomatyzowany, również w
formie profilowania.

10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter niezbędny do
realizacji celów przetwarzania.

ZTZ Rybnik | Kontakt | BIP | Rozkłady jazdy | RODO | Deklaracja dostępności
© Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku, wszelkie prawa zastrzeżone.