Statut firmy

RADA MIASTA RYBNIKA

uchwala:

 

§ 1

Statut Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku jako jednostki organizacyjnej miasta w brzmieniu jak nizej:

 

§ 2

ZTZ działa w ramach obowiązujacych na obszarze Rzeczyposplitej Polskiej przepisów prawnych, a w szczególności:

1. Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 z późniejszymi zmianami).

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

4. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami).

5. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami).

 

§ 3

ZTZ obejmuje swą działalnością teren Miasta Rybnika, oraz Gmin i powiatów z którymi Miasto zawarło porozumienia komunalne dotyczące realizacji transportu zbiorowego.

 

§ 4

Siedziba ZTZ znajduje się w Rybniku.

 

§ 5

Do zadań ZTZ należy organizowanie i przygotowywanie spraw dla potrzeb windykacji należności wynikających z nieprzestrzegania postanowień taryfy,

 

§ 6

ZTZ w ramach działalności ststutowej współdziała w szczególności z następującymi instytucjami i jednostkami organizacyjnymi:

-Urzędem Miasta Rybnika,

-Strażą Miejską w Rybniku,

-Komendą Miejską Policji w Rybniku.

 

§ 7

Działalnością ZTZ kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada za jego funkcjonowanie, dobór pracowników oraz powierzone składniki majatkowe.

 

§ 8

Dyrektor jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli w zakresie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta.

 

§ 9

Wewnętrzną organizację ZTZ oraz szczegółowy zakres działania, podział czynności, odpowiedzialność osób pełniących kierownicze i samodzielne funkcje określa Regulamin Organizacyjny.

 

§ 10

Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników oraz wykonuje w stosunku do nich uprawnienia zwierzchnika słuzbowego.

 

§ 11

Dyrektor może wydawać regulaminy, instrukcje i inne zarządzenia regulujace wewnętrzny ustrój i zasady funkcjonowania ZTZ.

 

§ 12

ZTZ wyposażony jest w majątek konieczny do realizcji zadań statutowych. Majątek ten stanowi własność komunalną Miasta Rybnika i jest przekazany ZTZ w trybie przewidywanym przez ustawę o gospodarce nieruchomościami.

 

§ 13

1.ZTZ prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Miasta Rybnika na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

2.Plan finansowy na rok budżetowy sporządzony przez Dyrektora ZTZ, po uchwaleniu budżetu miasta, podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta.

 

§ 14

Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków.

 

§ 15

Reorganizacja lub likwidacja ZTZ następuje Uchwałą Rady Miasta Rybnika.

 

§ 16

Zmiana postanowień niniejszego Statutu jest dokonywana zgodnie z zasadami przewidzianymi dla jego uchwalenia.

 

§ 17

Traci moc Statut Zarządu Transportu Zbiorowego W Rybniku stanowiący załącznik do uchwały nr 276/XII/99 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 października 1997 r. w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku i uchwalenia jego Statutu.

 

§ 18

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

<< Wstecz | Wersja do druku